Nabór samorządów do pilotażu (szkolenie i doradztwo)

Zaprojektowane przez Freepik
Zaprojektowane przez Freepik

Zapraszamy do uczestnictwa w Pilotażu dla JST adresowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST). Celem planowanych w ramach pilotażu szkoleń i doradztwa jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania rozwojem cyfryzacji oświaty.

Szkolenia pozwolą podjąć w jednostkach pracę nad diagnozą stanu cyfryzacji oświaty, która następnie stanowić będzie podstawę do wypracowania lokalnego planu strategicznego, który po zakończeniu pilotażu zostanie wdrożony do praktyki samorządowej. Działania realizowane będą zgodnie
z opracowanym w projekcie POWER modelem doradztwa dla JST w okresie od czerwca 2024 roku do czerwca 2025.

Szkolenia i doradztwo dla JST realizowane będą w formie;

 • szkoleń warsztatowych,
 • doradztwa realizowanego w siedzibie JST (spotkania w siedzibie JST),
 • doradztwa zdalnego (w tym spotkań on-line).

W ramach działań szkoleniowo-doradczych, jednostki samorządu terytorialnego, w nim uczestniczące, wezmą  udział w pełnym cyklu doradztwa, na który składa się;

 • diagnoza potrzeb oraz wybór priorytetów rozwojowych,
 • opracowanie harmonogramu działań,
 • wyznaczenie kierunków wdrożenia oraz wybór i wdrożenie narzędzi i rozwiązań zarządczych zgodnie z wypracowanym harmonogramem działań.

Działania realizowane w ramach pilotażu adresowane są do 3-4-osobowych zespołów przedstawicieli JST delegowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W skład zespołów wchodzi zarówno kadra JST (np. 2 osoby) jak i dyrektorzy podległych szkół/placówek (np. 2 osoby).

Samorządy otrzymują wsparcie, realizowane przez 2-osobowe zespoły ekspertów/doradców (doradcę ds. personalnego rozwoju edukacji i doradcę ds. rozwiązań zarządczych).

Zakłada się, że efektem przeprowadzonego doradztwa będzie:

 1. weryfikacja opracowanego programu szkoleniowo-doradczego w oparciu o uwagi zgłoszone przez uczestników szkoleń i adresatów doradztwa;
 2. opracowanie przez każdy z zespołów reprezentujących JST dokumentu strategicznego – harmonogramu działań rozwojowych (HDR) w zakresie cyfryzacji oświaty w gminie/powiecie;
 3. zainicjowanie działań związanych z usprawnieniem zarządzania lokalną oświatą
  w obszarze cyfryzacji;
 4. wdrożenie przygotowanych przez JST harmonogramów działań rozwojowych (HDR-ów) oraz
  podsumowanie działań w wybranej formie

Po zakończeniu działań szkoleniowo-doradczych, każda z uczestniczących w nim JST złoży Organizatorowi, tj. ORE podsumowanie z przebiegu procesu doradztwa oraz osiągniętych przez JST założonych rezultatów, do wyboru, w formie:

 1. opisu dobrej praktyki samorządowej,
 2. studium refleksji (w oparciu o etapy dyskusji zogniskowanej),
 3. minireportażu z wywiadem.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewnia (pokrywa koszty) przedstawicielom JST uczestniczącym w doradztwie:

 1. uczestnictwo w czterech szkoleniach warsztatowych;
 2. usługę doradczą i pomoc w realizacji zaplanowanych zadań (realizacja pełnego cyklu doradztwa) w tym przeprowadzenie trzech spotkań doradczych w siedzibie JST przez zespół doradczy (składający się 2 ekspertów);
 3. doradztwo zdalne (on-line) przez okres 12 miesięcy;
 4. upowszechnienie oraz udostępnienie wypracowanych w ramach doradztwa materiałów (np. przykładów dobrych praktyk samorządowych oraz harmonogramów i diagnoz wypracowanych przez JST) w celach szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych na szkoleniach/konferencjach/spotkaniach organizowanych w ramach projektu.

Jedyne koszty jakie pokrywa jednostka samorządu terytorialnego, która delegowała swoich przedstawicieli (samorządowców i dyrektorów szkół/placówek)  ̶ to koszty związane z dojazdem na 4 szkolenia stacjonarne, które odbędą się w Warszawie.

Działania szkoleniowo-doradcze będą realizowane w ramach projektu „Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja samorządów:

Rekrutacja jednostek samorządu terytorialnego do uczestnictwa w Pilotażu dla JST jest otwarta i jednoetapowa.

Warunkiem dopuszczenia do Pilotażu dla JST jest wypełnienie i przesłanie następujących dokumentów:

 • Karty zgłoszenia JST (załącznik nr 1),
 • Deklaracji współpracy (załącznik nr 2),
 • Oświadczenie w zakresie RODO  ̶ dla każdego uczestnika z JST (załącznik nr 3),
 • Zobowiązanie w zakresie praw autorskich – dla każdego uczestnika z JST (załącznik nr 4),

Ww. dokumenty należy przesyłać w wersji papierowej najpóźniej do 5 czerwca 2024 roku (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46A, 00-644 Warszawa, z dopiskiem: Pilotaż dla JST.

Przy wyborze samorządów do uczestnictwa w Pilotażu, w szczególności, będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. data wpływu zgłoszenia do Pilotażu;
 2. kompletność przesłanej dokumentacji,
 3. zaproponowany skład osobowy zespołów delegowanych z JST (osoby decyzyjne, kierownicy wydziałów, referatów ds. oświaty);
 4. status jednostki samorządu terytorialnego zagrożonej marginalizacją (tj. jednostki wymienionej z załączniku nr 1 do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030).

Wyniki rekrutacji JST zostaną opublikowane w terminie do 10 czerwca 2024 roku na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakładce: Cyfrowy rozwój oświaty w JST.   

Kontakt w sprawach dotyczących Pilotażu dla JST: Piotr Matuszak, e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 42.

Serdecznie zapraszamy!

Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w Pilotażu dla JST zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami, w tym w szczególności z Regulaminem uczestnictwa w Pilotażu dla JST

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2024