Ocenianie kształtujące. Od koncepcji do praktycznej realizacji w klasie zróżnicowanej

Publikacja przybliża zasady oceniania kształtującego jako jeden z czynników interakcji  zachodzącej  pomiędzy nauczycielem a uczniem.  W takim ujęciu ocenianie służy pozyskiwaniu informacji na temat przebiegu procesu uczenia się. Dzięki informacji otrzymywanej od ucznia nauczyciel może modyfikować nauczanie, uczeń zaś otrzymuje informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

Ocenianie kształtujące ma istotne znaczenie w procesie motywowania uczniów do nauki. Oddziałuje emocjonalnie i pozwala przekazać uczniowi spójną informację jak poprawić wyniki pracy – a zatem finalnie wspiera uczenie się.

Koncepcję oceniania, której wyznacznikiem jest proces, obserwacja i jego analiza, a także skupienie na uczniu jako świadomym uczestniku procesu uczenia i uczenia się, należy postrzegać przez pryzmat zróżnicowanych potrzeb uczniów. Ocenianie kształtujące pozwala nauczycielowi dostrzec  indywidualne potrzeby uczniów w zakresie przyswajania treści i tak kształtować uczenie/nauczanie, by było ono efektywne dla każdego. Uczniowie ze zróżnicowanymi potrzebami nie oczekują specjalnego sposobu oceniania, a jedynie innych metod i narzędzi jego przeprowadzania. Ocenianie kształtujące może stanowić istotny element w planowaniu strategii nauczania.

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2022