Funkcjonalność modelu szkoły ćwiczeń. Raport z badania

Raport powstał na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie – autora i realizatora projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Jego głównym celem jest zaprezentowanie funkcjonalności modelu szkoły ćwiczeń jako przestrzeni kształcenia i doskonalenia się nauczycieli. Profesjonalizacja zdaniem twórców modelu, przyjmująca postać ciągłego uczenia się i nieustannego poszukiwania najlepszych dróg realizacji zawodowej, to klucz do rozwoju każdej szkoły, jej sukcesu w wymiarze indywidualnym i ogólnospołecznym.

Opracowanie odzwierciedla aspekty rozwiązań organizacyjnych oraz doświadczeń różnych podmiotów systemu oświaty, które współpracują w realizacji założeń modelu. Ma to służyć przekształcaniu polskiej rzeczywistości szkolnej w obszar oferujący nauczycielom i uczniom najwyższe standardy edukacyjne, wyrażające się w tworzeniu wspólnoty wzajemnego uczenia się nauczycieli, kandydatów na nauczycieli i ekspertów zewnętrznych, reprezentujących instytucje wspierające działalność szkoły ćwiczeń.

Tak rozumiany model szkoły ćwiczeń stał się kontekstem weryfikacji empirycznej jego funkcjonalności. Prezentację wyników oceny poprzedzono w materiale charakterystyką modelu szkoły ćwiczeń oraz założeniami metodologicznymi badań.

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa