Konferencja inaugurująca „Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej – oczywista nieoczywistość?” SCWEW Olsztyn

Dyrektor ORE Tomasz Madej
Dyrektor ORE Tomasz Madej
Dyrektor ORE Tomasz MadejDyrektor ORE Tomasz Madej

17 marca br. w Olsztynie odbyła się konferencja inaugurująca „Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej – oczywista nieoczywistość?”. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wiceminister Marzena Machałek, dyrektor Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Joanna Wilewska, p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, III Zastępca Prezydenta Olsztyna Ewa Monika Kaliszuk, Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PFRON Mateusz Szkaradziński, Wójt Gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz, dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM, przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie, przedstawiciele olsztyńskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, przedstawiciele instytucji współpracujących z SCWEW Olsztyn, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie placówek objętych wsparciem.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez Wandę Agnieszkę Jabłońską, lidera SCWEW Olsztyn, Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych, głos zabrał Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, mówiąc o wszechstronnej otwartości systemu oświaty, również w kontekście uchodźców z Ukrainy, określając edukację włączającą jako signum temporis.

Wiceminister Marzena Machałek w swoim przemówieniu podkreśliła rangę SCWEWów jako pomostu między edukacją tradycyjną a specjalistyczną. Zaznaczyła, że obecnie trwają prace legislacyjne dotyczące projektu ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin. W myśl projektowanej ustawy nastąpi zmiana sposobu oceny potrzeb dzieci i uczniów oraz planowania, udzielania i oceny efektywności udzielanego wsparcia z wykorzystaniem oceny funkcjonalnej. Zaplanowane jest stopniowe wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach już od września 2022 r., zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie 520 mln złotych. Wiceminister Marzena Machałek podziękowała za zaangażowanie, wiedzę i serce osobom zaangażowanym w tworzenie olsztyńskiego SCWEWu.

Tomasz Madej, p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, w swoim przemówieniu powiedział, że SCWEW w Olsztynie znalazł się w gronie 23 Grantobiorców – pionierów. Zaznaczył, że Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje dwa projekty – „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” oraz „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Dyrektor wyraził nadzieję, że „edukacja włączająca będzie tą edukacją, która będzie wiodła prym wśród edukacji ogólnodostępnej”.

Wanda Agnieszka Jabłońska – lider SCWEW i dr Sylwia Przybylińska – ekspert ds. edukacji włączającej opowiedziały o codziennych wyzwaniach, celach, zadaniach i strukturze SCWEW Olsztyn, omówiły powstanie wypożyczalni SCWEW i OWIT oraz zaprezentowały zespół współpracowników.

Dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w swoim wystąpieniu „Edukacja włączająca – od iluzji do rzeczywistości” podkreśliła, że system edukacji powinien zapewniać wysoką jakość kształcenia wszystkim uczniom, niezależnie od ich poziomu. Zaznaczyła, że z analizy wynika, iż Polska jest dość dobrze przygotowana do edukacji włączającej na arenie międzynarodowej, stopniowo zwiększa się odsetek nauczycieli polskich szkół opowiadających się za inkluzją i zmniejszają się obawy. Pani Profesor podkreśliła, że edukacja uczniów z orzeczeniem jest już faktem w polskich szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Sława Agata Gęśla, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie w swojej prelekcji przedstawiła słuchaczom kierunek działań podejmowanych przez poradnię, opisała wymierne efekty współpracy poradni w Olsztynie i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, podejmowane przez poradnię działania i obszary, w jakich poradnie tworzą system wsparcia dla nauczycieli.

Dr Anna Jelińska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie podkreśliła znaczenie i rolę nauczyciela współorganizującego w realizacji procesu kształcenia. Opisała pomysły poradni, również w kontekście doświadczeń płynących z realizowanych wcześniej zadań – sieć współpracy nauczycieli wspomagających, poradni, CDN, SCWEW, innych instytucji przyczyniłoby się do wzmocnienie rangi i wsparcia nauczyciela współorganizującego kształcenie. „Wyzwanie łączenia różnorodności uda nam się tylko dzięki współpracy” – podsumowała pani Dyrektor.

Danuta Kryszałowicz, ekspert merytoryczny w Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli w swojej prelekcji „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim (komunikat)” opowiedziała o innych działaniach w zakresie szerzenia idei edukacji włączającej w Olszynie, w szczególności o udziale we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej”.

Po prelekcjach odbył się panel dyskusyjny „Meandry inkluzji szkolnego bycia – ku edukacji jutra” moderowany przez dr hab. Beatę Jachimczak, prof. UAM. Uczestniczkami panelu były przedstawicielki wielu instytucji wraz z Wiceminister Marzeną Machałek, podzieliły się refleksjami co można zrobić na różnych szczeblach, aby edukacja włączająca była otwarta na potrzeby każdego ucznia.

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa