Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – Zakres grafiki, redakcji i korekty językowej – procedura umieszczania na platformie

Pytania Beneficjenta konkursowego wraz z odpowiedziami dotyczące grafiki, redakcji i korekty językowej – procedura umieszczania na platformie

Projekt  pn.: Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/20 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Pytanie nr 1

Jaki ma być rozmiar pliku: np. A4 pion?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zalecany format pliku publikacji to format A4, pion


Pytanie nr 2

Jakie czcionki mają zostać użyte?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z udzieloną już odpowiedzią na wcześniej zadane przez Państwa pytanie informujemy, że:

  • Okładka:

Tytuł: Czcionka: Botanika, Rozmiar: 26 pt, Kolor: #ffffff;

Autor: Czcionka: Czcionka Botanika, Rozmiar: 18 pt, Kolor: #ffffff;

  • Treść:

Nazwa rozdziału: Czcionka: Botanika, Rozmiar: 14 pt

Teksty: Czcionka: Botanika, Rozmiar: 13 pt, Kolor: #231f20; Interlinia: 1,09, Akapit: 0,5 cm, Wyrównanie: do lewej


Pytanie nr 3

Prosimy o podanie kolorystyki (rozbicie na RGB lub CMYK użytych kolorów) – w zależności od przeznaczenia plików.

Odpowiedź na pytanie nr 3

W publikacjach należy wykorzystać tylko RGB. Najważniejsze kolory to:

#019694

#b5b4b1

#e2e2e2


Pytanie nr 4

Prosimy o przesłanie niezbędnych logotypów – najchętniej w formacie AI lub TIFF – ostatecznie jpg.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Beneficjent konkursowy zgodnie ze Standardem techniczno-graficznym stanowiącym załącznik nr  17 do regulaminu konkursowego, winien zastosować się do jego zapisów, w szczególności zapisów zawartych w ust. 4 tegoż standardu. Na prośbę przekazujemy w załączeniu stosowne logotypy.


Pytanie nr 5

Prosimy o przesłanie zdjęcia na okładki – jeżeli mają być takie same.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z zapisami Standardu techniczno – graficznego , które stanowią część regulaminu konkursowego, Beneficjent konkursowy zobowiązany jest do przygotowania graficznego wszystkich tworzonych narzędzi edukacyjnych zgodnie ze stylem i kolorystyką nawiązującą do publikacji powstałych  w projekcie pn. Tworzenie programów nauczania …, o którym mowa w ww. standardzie.  W związku z powyższym przekazujemy Państwu szablony okładek oraz dodatkowo link do materiałów, na których należy się wzorować : https://zpe.gov.pl/a/zestawy-narzedzi-edukacyjnych-do-wychowania-przedszkolnego-i-ksztalcenia-ogolnego/DETCpRZbH

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa