Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych – O projekcie

Nazwa projektu

Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki, pozytywnie ocenionych i zarekomendowanych 53 zestawów narzędzi edukacyjnych, wspomagających rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów, w procesie wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Efekty projektu

Zweryfikowanie i odebranie 53 zestawów narzędzi edukacyjnych opracowanych w ramach projektów konkursowych PO WER dla 23 przedmiotów/obszarów edukacyjnych, w tym:

  • 12 programów nauczania do języków obcych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;
  • 58 poradników metodycznych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;
  • 290 scenariuszy zajęć/lekcji do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;
  • 290 scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;
  • 58 narzędzi pomiaru dydaktycznego i narzędzi do ewaluacji kompetencji kluczowych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Wskaźnik rezultatu:

Liczba przedmiotów/obszarów, dla których zweryfikowano i odebrano przykładowe zestawy narzędzi edukacyjnych opracowane w ramach projektów konkursowych PO WER – 23.

Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 100%

Wskaźnik produktu

Liczba zweryfikowanych i odebranych zestawów narzędzi edukacyjnych opracowanych w projektach konkursowych PO WER – 53.

Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 100%

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do:

  • podmiotów edukacyjnych, tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, kuratoriów oświaty i innych jednostek realizujących nadzór pedagogiczny,
  • szerokiego grona pracowników systemu oświaty i środowiska edukacyjnego, tj. dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli i zespołów nauczycielskich zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, realizujących podstawę programową do kształcenia ogólnego,
  • doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych,
  • wszystkich innych zainteresowanych edukacją.

Odbiorcy projektu

  • dzieci/uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub niepełnosprawnościami oraz rodzice

Zaplanowane działania

Projekt zakłada realizację zadań polegających na weryfikacji, ocenie i odbiorze zestawów narzędzi edukacyjnych opracowanych przez beneficjentów projektów konkursowych, zgodnie z obowiązującymi w konkursie standardami: merytoryczno-dydaktycznym, funkcjonalnym, techniczno-graficznym oraz dostępności (WCAG 2.1).

Zestawy narzędzi edukacyjnych zostaną bezpłatnie udostępnione poprzez publikację na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Czas trwania projektu

październik 2020 r. – kwiecień 2023 r.

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-0005/20

Wartość projektu

4 027 950,00 zł

Dofinansowanie UE

3 394 756,26 zł

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2023