Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

Książka przeznaczona dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, zainteresowanych włączaniem do swoich zajęć zagadnień związanych z rozwijaniem kreatywności i postaw proinnowacyjnych.

Autorzy publikacji, entuzjaści generowania nowatorskich pomysłów na rozwiązywanie różnorodnych problemów praktycznych i poznawczych, proponują zestaw programów szkoleniowych, w szczególny sposób uwzględniających wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Jako eksperci uważają, że kreatywność i postawy proinnowacyjne to cechy przejawiające się otwartością na nowe rozwiązania, umiejętnością uczenia się oraz gotowością podejmowania ryzyka i krytycyzmem wobec zaistniałych schematów i standardów postępowania.

Rekomendowane programy szkoleń zostały opracowane w taki sposób, aby mogły przygotować nauczycieli do wdrażania wybranych zagadnień rozwijających kreatywność i innowacyjność uczniów w czasie zajęć edukacyjnych dotyczących różnych obszarów tematycznych i podzielone są na cztery etapy edukacyjne z uwzględnieniem wieku uczniów.

Programy odpowiadają wymaganiom podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych różnego typu.

Każdy zawiera informacje ogólne, wymagania wstępne stawiane uczestnikom kursu, cele szkolenia i treści nauczania, przykładowy rozkład treści oraz zalecane formy i metody realizacji programu. Publikacja zawiera ponadto 24 scenariusze zajęć.

Zaproponowane przez autorów formy i metody realizacji programów umożliwiają placówkom doskonalenia nauczycieli elastyczne przygotowanie szczegółowych wytycznych do szkoleń, z myślą o lokalnych potrzebach środowiska edukacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2020