Różnorodność w(śród) nas

Wyzwaniem współczesnego świata jest umiejętność porozumiewania się ponad podziałami. W tym aspekcie kompetencje międzykulturowe stają się coraz ważniejsze, pozwalając dostrzec i poznać przyczyny problemów wynikających z różnic społecznych, kulturowych czy etnicznych.

Edukacja odgrywa zasadniczą rolę w promowaniu podstawowych wartości społeczeństwa demokratycznego: tolerancji, otwartości na różnorodność, szacunku dla godności każdej osoby. Przeciwdziała dyskryminacji, sprzyja przestrzeganiu praw człowieka oraz rządów prawa.

W związku z potrzebą zwiększenia roli szkoły w kształtowaniu postaw niezbędnych do aktywnego współdziałania w świece zróżnicowanym kulturowo i etnicznie Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich rozpoczął w 2014 r. realizację projektu „Różnorodność w(śród) nas”. Powołany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji międzysektorowy zespół ekspertów ds. edukacji międzykulturowej wypracował obszary zainteresowania oraz określił struktury „Ramy Kompetencji Międzykulturowych w polskim systemie oświaty, mającej na celu w szczególności:

  • wskazanie celów, priorytetów i głównych obszarów dla edukacji międzykulturowej w polskim systemie oświaty,
  • wsparcie szkół w obszarze rozwijania kompetencji międzykulturowych uczniów w kontekście zadań szkoły i założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Prace nad Ramą dobiegły końca w sierpniu 2015 r.

W roku szkolnym 2015/2016 Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich realizuje projekt „Edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna. Różnorodność w(śród) nas”.

W ramach projektu powołano i przygotowano sieć koordynatorów regionalnych – zespół 14 ekspertów, trenerów edukacji międzykulturowej – wspomagających pracę szkół/ placówek w realizacji zadań. Jednym z zadań koordynatorów jest przygotowanie 140 liderów szkolnych projektu – dyrektorów, nauczycieli szkół/placówek do realizacji zagadnień edukacji międzykulturowej w oparciu o publikacją Rady Europy „Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie”, opracowaną „Ramę Kompetencji Międzykulturowych w polskim systemie oświaty”, inne materiały edukacyjne oraz zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Kontakt:
Marina Warsimaszwili
tel. 22 345 37 25
marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Załączniki:

Załącznik

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa