baner Wychowanie i profilaktyka

 

 
Do zakresu działania Wydziału Wychowania i Profilaktyki (WWP) należy w szczególności:
 1. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze promocji zdrowia, wychowania i profilaktyki.
 2. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania szkół i placówek w obszarze promocji zdrowia, wychowania i profilaktyki.
 3. Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów oraz dyrektorów szkół i placówek w obszarze promocji zdrowia, wychowania i profilaktyki.
 4. Wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze promocji zdrowia, wychowania i profilaktyki, w tym:
  • Opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych.
  • Przygotowywanie ogólnokrajowych programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji.
 5. Realizacja zadań z programów rządowych w zakresie promocji zdrowia, wychowania i profilaktyki.
 6. Inicjowanie i upowszechnianie nowych rozwiązań w zakresie wychowania i profilaktyki.
 7. Upowszechnianie standardów jakości działań profilaktycznych i wychowawczych adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.
 8. Współpraca z krajowymi, europejskimi i światowymi organizacjami zajmującymi się wychowaniem i profilaktyką.
 9. Wsparcie eksperckie w zakresie produktów powstających w ramach projektów konkursowych realizowanych w Priorytecie III PO KL w obszarze wychowania i profilaktyki.
 10. Wydawanie opinii o produktach powstających w ramach projektów innowacyjnych realizowanych w Priorytecie III PO KL, w obszarze wychowania i profilaktyki.
 11. Współpraca merytoryczna w obszarze wychowania i profilaktyki, z zespołami realizującymi projekty systemowe w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007−2013.

Kierownik Wydziału: Anna Borkowska tel. 22 825 44 51 (53) w. 106

Zaktualizowano: 12 stycznia 2017 

 

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE