baner Projekty Konkursowe


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL zakończyła procedurę podpisywania umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/3.3.4/2013 dotyczącego opracowania i wdrożenia programów nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej. W ramach przedmiotowego konkursu podpisano łącznie 35 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 34 829 624,29 PLN.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła ocenę merytoryczną wniosków, złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/3.3.4/201315 – wnioski po przeprowadzonej procedurze odwoławczej – w ramach typu projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości”.

Czytaj więcejWyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/3.3.4/2013 –...

– wnioski po przeprowadzonej procedurze odwoławczej – w ramach typu projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości”.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła ocenę merytoryczną wniosków, złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/3.3.4/201315 – wnioski po przeprowadzonej procedurze odwoławczej. Komisja Oceny Projektów, powołana przez Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oceniła łącznie 15 wniosków o dofinansowanie projektów,

Czytaj więcejWyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/3.3.4/2013

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, iż alokacja na konkurs zamknięty nr 1/POKL/3.3.4/2013 została ostatecznie zwiększona o 5 mln zł – do 40 000 000,00 zł.

W związku z powyższym, dofinasowanie mają szansę otrzymać wszystkie projekty, które zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów.

Jednocześnie IP2 zastrzega, iż umowy będą podpisywane na bieżąco w miarę dostępności ww. alokacji oraz środków zapisanych na Działanie 3.3 PO KL. Kwota, którą dysponuje IP2 na projekty w ramach Poddziałania 3.3.4 PO KL może być bowiem różna od kwoty środków dostępnych w miesiącu podpisywania umów w wyniku zmiany kursu EURO, która jest wyliczana zgodnie z metodologią uregulowaną w treści Porozumienia z dnia 25 lipca 2011 r. nr POKL/P3/IP2/2011/1 w sprawie dofinansowania Poddziałania 3.3.2 „Efektywny system doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”, Poddziałania 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe” oraz Poddziałania 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z aneksami.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła ocenę merytoryczną wniosków, złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/3.3.4/2013.

Czytaj więcejWyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/3.3.4/2013...