baner Specjalne potrzeby

 

Spis treści

altW dniach 20-23 maja odbyły się dwie dwudniowe konferencje pt. „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji – jak odpowiadać na potrzeby uczniów, rodziców, pracowników szkół i placówek”. Na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji do Warszawy przybyło, w dwóch turach, blisko sześćset osób - przedstawicieli poradni psychologiczno- pedagogicznych, a  także placówek doskonalenia oraz kuratoriów oświaty z całej Polski.

Celem spotkania było omówienie roli poradni w świetle zmian prawnych wprowadzanych obecnie w oświacie, a także działań prowadzonych w ramach projektów systemowych realizowanych przez ORE.

Konferencje rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej Pani Elżbiety Neroj, naczelnika Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych oraz Pani Bożeny Adamus pracownika tego Wydziału, na temat wprowadzonych oraz przygotowywanych zmian aktów prawnych regulujących działalność poradni. Szczegółowo omówione zostało rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które weszło w życie wraz z końcem kwietnia tego roku.
 
Następnie Pani Anna Gocłowska, koordynator projektu systemowego Wzmocnienie efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły przedstawiła założenia zmian wprowadzonych do rozporządzenia dotyczącego nadzoru pedagogicznego. Zaprezentowała osiem wymagań stawianych poradniom psychologiczno-pedagogicznym wskazując na założenia tych wymagań i kluczowe, z punktu widzenia poradni, zagadnienia. Działania prowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego są ważne dla pracowników poradni, biorąc również pod uwagę ich rolę związaną ze wspomaganiem pracy szkół.
Znaczenie diagnozy i wykorzystywania wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w procesie wspomagania podkreślała Pani Dorota Czerwonka, pracownik projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. W czasie swojej prezentacji szczegółowo omówiła, na czym polega organizacja wspomagania, odnosząc się do rozporządzenia w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, jak również założeń wypracowanych w ramach projektu systemowego ORE.
 
Pani Marianna Hajdukiewicz, koordynator projektu przedstawiła doświadczenia zebrane w pierwszym półroczu w dziewięciu powiatach, które rozpoczęły realizacje projektu finansowanego z funduszy europejskich w ramach konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół, którego beneficjentem są powiaty. Podkreślała znaczenie tego pilotażu i zachęcała pracowników poradni do przyglądania się i korzystania z doświadczeń wypracowanych w ramach projektów powiatowych.
Ostatnim projektem systemowym prezentowanym w czasie konferencji był projekt Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Pani Teresa Kosiarek przedstawiła definicje ucznia zdolnego, a także opowiedziała w jaki sposób dokonywać diagnozy dzieci i młodzieży pod kątem ich uzdolnień, a także jak wspomagać ich w wychowaniu i nauce. Zaprezentowała działania realizowane w ramach projektu, w których uczestniczyć mogą pracownicy poradni. Zachęcała do korzystania z opracowanych publikacji poświęconych między innymi modelom pracy z uczniem zdolnym, sposobom uczenia się, wybranym metodom pracy.

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE