baner Specjalne potrzeby

 

Spis treści

Druga część konferencji poświęcona została  standardom pracy poradni i narzędziom diagnozy neutralnej kulturowo z uwzględnieniem wielojęzyczności dzieci i młodzieży wykorzystywanym w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Pani Izabella Lutze omówiła wstępne działania podejmowane przez ORE w procesie opracowywania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Obecnie analizowane są dane zebrane za pomocą ankiet wypełnionych przez z ponad 75% poradni psychologiczno-pedagogicznych. Standardy mają określić procedury postępowania i przyczynić się do podnoszenia jakości i efektywności pracy poradni. Istotne jest, aby opracowywane standardy korespondowały z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Pani Katarzyna Knopp z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wystąpieniu Kompetencje społeczne  pomiar i aplikacje praktyczne” przedstawiła koncepcje narzędzi do diagnozy kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, które mogą służyć podnoszeniu jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 
W problematykę diagnozy psychologicznej w kontekście wielokulturowości wprowadził Pan Krystian Barzykowski-doktorant z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiając prezentację „Diagnoza przeprowadzana przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne z uwzględnieniem wielokulturowości oraz wielojęzyczności dzieci i młodzieży”. Omówione zostały, między innymi, niebezpieczeństwa wiążące się  z pracą diagnosty osób pochodzących z innych kultur, takie jak: etnocentryzm, stereotypowe postrzeganie, brak kompetencji kulturowych. Praca diagnosty powinna dążyć do etnorelatywizmu – świadomego uwzględniania znaczenia różnic kulturowych. Podkreślona została potrzeba upowszechniania wiedzy na temat wielokulturowości wśród osób zajmujących się diagnozą psychologiczną.
 
Doktor Diana Fecenec w wystąpieniu „Narzędzia diagnozy neutralnej kulturowo do wykorzystania w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym” podkreśliła, że diagnoza dzieci wielojęzycznych i spoza polskiego kręgu kulturowego wymaga większej rozwagi w doborze metod diagnostycznych. Omówione zostały zasady diagnozy inteligencji dzieci wielojęzycznych i odmiennych kulturowo oraz testy psychologiczne neutralne kulturowo, których stosowanie jest wskazane gdy diagnozowane jest dziecko, dla którego polski nie jest językiem pierwszym.
 
Podsumowania konferencji dokonała Wicedyrektor ORE Pani Dorota Żyro, podkreślając znaczenie takich spotkań jako możliwość przekazywania informacji szerokiemu gronu pracowników oświaty o działaniach realizowanych w ramach projektów, wspierających prace poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wspomniała również o wstępnych działaniach planowanych przez ORE, w związku z ogromną potrzebą przygotowania narzędzia diagnostycznego do badania funkcji poznawczych, które byłoby udostępnione dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 
Wyjeżdżając uczestnicy spotkania podkreślali wartość, jaką miała dla nich spotkanie z przedstawicielami MEN poświęcone zagadnieniom związanym z działalnością poradni w świetle nowych, ciągle zmieniających się przepisów prawnych. Ważne okazało się wystąpienie na temat standardów pracy poradni, szczególnie wobec nowych zadań związanych ze wspomaganiem pracy szkół. Uczestnicy deklarowali potrzebę następnych spotkań i szkoleń poświęconych projektowaniu nowych zdań, jak również doskonaleniu umiejętności związanych z zadaniami przypisanymi poradniom od zawsze, czyli diagnozą i terapią.
 
Liczymy, że konferencja ta da początek cyklicznym spotkaniom z dyrektorami i pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznych, w czasie których wspólnie będziemy mogli szczegółowo omawiać zmiany dotyczące funkcjonowania tych placówek, projektować nowe zadania i doskonalić dotychczasową wiedzę i umiejętności.
 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji
 

alt alt alt alt
Oprac. Marianna Hajdukiewicz i Małgorzata Kummant

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE