Ważnym działaniem na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego jest włączanie organizacji pozarządowych do realizacji projektów wspierających edukację. Organizacje pozarządowe aktywnie uczestniczyły i uczestniczą w realizacji projektów o charakterze systemowym oraz w projektach konkursowych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

W latach 2004-2008, w poprzedniej perspektywie finansowej, na projekty organizacji pozarządowych przeznaczono ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich kwotę niemal 309 mln złotych, co stanowi niemal 12% wszystkich przyznanych z tego programu środków. W latach 2007-2015 organizacje otrzymały bądź otrzymają ponad 180 mln zł, czyli 14% środków. Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach.
 

 Pełna treść informacji na temat realizacji przez organizacje pozarządowe projektów ze środków europejskich
Organizacje pozarządowe jako beneficjenci projektów SPO RZL w latach 2004-2006(2008) - tabela
Organizacje pozarządowe jako beneficjenci projektów konkursowych Priorytetu III PO KL w latach 2007-2013 - tabela

 

Źródło: www.men.gov.pl