baner Wspieranie szkol i nauczycieli


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) to osoba, która pracuje na rzecz szkoły (przedszkola) w ramach realizowanego w powiecie projektu wdrożeniowego (Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).
 
Jej głównym zadaniem jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie wybranej przez szkołę oferty doskonalenia (przygotowanej w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”).
 
Szkolny organizator rozwoju edukacji jest zewnętrznym specjalistą zatrudnionym w ramach projektu przez powiatowego koordynatora projektu. Wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji planu wspomagania. Po uruchomieniu projektu SORE nawiązuje kontakt ze szkołą, buduje relacje z dyrektorem i radą pedagogiczną. Współpracuje z dyrektorem i rada pedagogiczną w przeprowadzeniu diagnozy i konstruowaniu rocznego planu wspomagania. Odpowiada za prawidłową organizację działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem. Pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację rocznego planu wspomagania. Wspiera nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności i wypracowanych procedur. Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, którą wspiera.
 
Zadania SORE:
 • pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły,
 • pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju – współpraca z radą pedagogiczną,
 • wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego),
 • wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą),
 • pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba),
 • organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą,
 • organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji)
 • monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności,
 • dokumentowanie podejmowanych działań (zgodnie z wymogami określonymi w danym powiecie),
 • przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania,
 • przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania,
 • przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomaganiadyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej,
 • udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

Oprac. Marianna Hajdukiewicz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
www.efs.gov.pl