baner Wychowanie i profilaktyka

 

Informacje o programie

Rządowy program pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016” jest kontynuacją programu realizowanego w latach 2008-2013, a także działań podjętych w 2013 roku w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych” oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. „Rok Bezpiecznej Szkoły”.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” weszła w życie w dniu 28 lipca 2014 r.[PDF. 1,0 MB]

Program stanowiący narzędzie inicjowania i koordynowania na szczeblu centralnym oraz wojewódzkim działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, został oparty na założeniach psychologii pozytywnej, a także pozytywnej profilaktyki koncentrującej się głównie na rozpoznawaniu oraz wzmacnianiu zasobów i potencjału szkoły lub placówki i jej społeczności.

Celem głównym Rządowego Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Cele szczegółowe:

  • kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki;
  • zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży;
  • promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Zakładane efekty programu

  1. Zwiększenie liczby działań podejmowanych przez szkoły i placówki na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, poprawy klimatu, zwiększenia poczucia akceptacji uczniów i wychowanków w społeczności szkolnej; zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego, wzrostu kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

  2. Ustabilizowanie trendów lub zmniejszenie zakresu i nasilenia problemów i zachowań problemowych dzieci i młodzieży, w tym: zmniejszenie poziomu agresji i przemocy, cyberprzemocy, podniesienie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, ustabilizowanie trendów lub zmniejszenie zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży.

  3. Zwiększenie zaangażowania szkół i placówek na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży i ich rodziców, a w szczególności podjęcie systematycznych działań na rzecz tworzenia i realizowania całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Więcej informacji o Programie Bezpieczna i Przyjazna Szkoła na stronie MEN.

Zaktualizowano: 02 lipca 2015