OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Zarządzanie oświatą

 

Skuteczna zdolność szkół do wdrażania elementów e-szkoły wiąże się z zapewnieniem im dostępu do szybkiego Internetu, jak również organizacji infrastruktury. Kluczem do sukcesów koncepcji e-szkoły jest zatem odpowiednia polityka JST, która powinna prowadzić do stworzenia szkołom warunków do nauczania w realiach XXI wieku.

Rola jednostki samorządu terytorialnego w kształtowaniu szkoły przyszłości czy e-szkoły jest nadzwyczajna, gdyż bez zaangażowania lokalnych władz nie uda się zrealizować skutecznie spójnego programu informatyzacji, który w równym stopniu obejmie wszystkie placówki oświatowe.

Z punktu widzenia prac nad siecią internetową na terenie gminy najważniejsze znaczenie ma kompleksowe zaplanowanie i strategia rozwoju informatyzacji (szkoły, bowiem są połączone przecież z innymi instytucjami, z którymi muszą współpracować). Planowanie bezpośrednio przekłada się na strategię i ma na celu odpowiedzi na pytania o:

 • cel działania,
 • ogólne określenie zapotrzebowania na usługi związane z dostępem do Internetu,
 • określenie zakresu oferowanych usług,
 • określenie odbiorców usług,
 • dobór partnerów w realizacji projektu,
 • założenia dotyczące eksploatacji sieci,
 • oszacowanie możliwości pozyskania finansowania projektu,
 • oszacowanie wkładu własnego
 • wstępne założenia dotyczące planowanego czasu realizacji przedsięwzięcia.

Opracowanie planu informatyzacji JST, która ma wspierać budowę społeczeństwa informacyjnego i (w dalszym stadium jego rozwoju) społeczeństwa opartego na wiedzy, jest działaniem złożonym, wymagającym analizy sytuacji społeczno-gospodarczej w JST, określenia priorytetów, identyfikacji czynników i uwarunkowań, które mają wpływ na rozwój infrastruktury i e-usług, kompetencji mieszkańców oraz zasobów informacyjnych. Informatyzacja placówek oświatowych może być realizowana w ramach ogólnego planu informatyzacji JST (i tak najczęściej się dzieje) lub jako oddzielne zadanie JST (tak byłoby lepiej). Proces ten może przebiegać w czterech etapach:

 1. Określenie celów informatyzacji placówek oświatowych,
 2. Sposób rozpoznania potrzeb i stanu infrastruktury informatycznej placówek oświatowych,
 3. Opracowanie planu informatyzacji szkół (zadania, podmioty odpowiedzialne, terminy realizacji, możliwe ramy finansowania),
 4. Wdrożenie planu, monitorowanie i ewaluacja wdrożenia.

Chcąc wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z wdrażaniem e-szkoły, przygotowaliśmy pakiet materiałów szkoleniowych adresowanych do samorządowców pt. „E- wyzwania. Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra”, które w sposób praktyczny i bardzo przystępny omawiają proces przygotowania i przeprowadzenia informatyzacji placówek oświatowych na terenie jednostki samorządu terytorialnego.

Autorem przygotowanych materiałów jest Marcin Polak redaktor naczelny portalu o nowoczesnej edukacji Edunews.pl, publicysta edukacyjny i wydawca serii e-booków dla nauczycieli „Think! – Wirtualna Biblioteka Nowoczesnego Nauczyciela i Ucznia”, organizator cyklu konferencji edukacyjnych Inspir@cje, ekspert ds. edukacji finansowej i ekonomicznej, edukator nowych technologii edukacyjnych – organizator kilkudziesięciu projektów edukacyjnych z wykorzystaniem ICT, członek Zespołu ds. Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz członek grupy Superbelfrzy RP.

E- wyzwania. Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra
Data dodania: 2015-11-03 [pdf. 1.18 MB]

Materiały zostały przygotowane w ramach projektu „ Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”, były wykorzystywane podczas szkoleń z przedstawicielami samorządów, realizowanych przez Partnera ORE - firmę VULCAN Sp z o.o.

Zachęcamy do skorzystania z materiałów!

 

Zaktualizowano: 04 listopada 2015


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE