baner Wychowanie i profilaktyka

 

Kluczowym działaniem w obszarze profilaktyki narkomanii jest przygotowanie i wdrożenie systemu rekomendacji programów w oparciu o opracowane standardy programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego przy uwzględnieniu kryteriów programu EDDRA.
 
Więcej informacji o projekcie EDDRA: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106213
 
Zadanie to zostało podjęte z inicjatywy Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W jego realizacji aktywny udział biorą:  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (koordynacja działania), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
OCENA JAKOŚCI
 
Elementem systemu rekomendacji są szczegółowe wymagania odnoszące się do jakości programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji – etapu diagnozy i oceny potrzeb, planowania celów i sposobów ich realizacji, monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji. Wymagania pogrupowane zostały w kilkanaście kategorii, dla których sformułowano standard oraz kryteria oceny.
 
„Standardy i kryteria jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” spełniają rolę zaleceń użytecznych przy opracowywania programu; opis sposobu realizacji ww. standardów jest wymagany w przypadku ubiegania się o rekomendację programu. 
 
Standardy i kryteria jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w ramach systemu rekomendacji – dostępne w materiałach do pobrania
 
Terminologia zastosowana w „Standardach ...” została wyjaśniona w „Słowniku pojęć i terminów
 
 
/Oprac. tekstu: Dorota Macander/
Zaktualizowano: 15 stycznia 2016