baner Wychowanie i profilaktyka

 

 
Zespół ds. Rekomendacji i Oceny Programów
 
Zespół ds. Rekomendacji i Oceny Programów został powołany zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 03.12.2010 roku pomiędzy Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Instytutem Psychiatrii i Neurologii i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Zadania zespołu obejmują:
 • ocenę programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego ubiegających się o uzyskanie rekomendacji,
 • przygotowanie wniosków o udzielenie rekomendacji dla programu do dyrekcji Instytucji będących stronami Porozumienia,
 • monitorowanie wdrażania systemu rekomendacji oraz dokonywanie okresowej oceny jego funkcjonowania,
 • formułowanie zaleceń dotyczących upowszechniania systemu rekomendacji.
W skład zespołu wchodzą:
 • Anna Radomska – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Anna Borucka – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Dorota Macander – Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Agnieszka Pisarska – Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Krzysztof Ostaszewski – Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Jolanta Terlikowska –  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Robert Frączek – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zaktualizowano: 12 stycznia 2017