baner Wychowanie i profilaktyka

 

Sprawozdanie z realizacji programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” w 2015 roku:

Program był realizowany w całej Polsce przez rekomendowanych instruktorów, którzy przeszkolili:

 • 1053 nowych nauczycieli, uczestniczących w szkoleniowych radach pedagogicznych.
 • 191 kolejnych realizatorów, którzy zostali przygotowani do prowadzenia interwencji profilaktycznej.

Instruktorzy promowali również „Szkolną Interwencję Profilaktyczną” podczas konferencji i seminariów (ogółem uczestniczyło w nich ok. 700 osób).

Upowszechnianie programu pt.: „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” przebiega kaskadowo:

 • Trenerzy Programu prowadzą szkolenia dla instruktorów, którzy z kolei doskonalą umiejętności nauczycieli – realizatorów.
 • Realizatorzy (nauczyciele, wychowawcy) podejmują interwencje indywidualne wobec uczniów w szkołach i placówkach oświatowych.

Instruktorzy programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna promują również metodę interwencji na konferencjach profilaktycznych, seminariach, spotkaniach z kadrą kierowniczą szkół lub przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi tylko szkolenia dla instruktorów Programu.

Szkolenie dla nauczycieli - realizatorów jest dwuetapowe:

Etap I:

Szkolenie dla rad pedagogicznych (w wymiarze 3 godzin zegarowych) pt.: „Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne jako element szkolnego programu profilaktyki” organizowane jest w szkole, która zgłosi gotowość do doskonalenia kompetencji nauczycieli w omawianym zakresie. Do udziału zachęcani są wszyscy nauczyciele.

Treści programowe:

 • Podstawowa wiedza o substancjach psychoaktywnych i jej praktyczne wykorzystanie.
 • Przedstawienie metody interwencji profilaktycznej.
 • Motywowanie nauczycieli do prowadzenia interwencji.

Etap II:

Szkolenie dla nauczycieli (warsztat w wymiarze 10 godzin zegarowych) pt.: „Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi” przeznaczone jest dla tych, którzy w przyszłości chcieliby podejmować działania interwencyjne i uczestniczyli w I etapie (szkolenie rady pedagogicznej).

Treści programowe:

 • Zasady prowadzenia interwencji profilaktycznej w szkole; porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych.
 • Prowadzenie rozmowy interwencyjnej z uczniem.
 • Rozmowa z rodzicami i pozyskiwanie rodziców do współpracy w rozwiązywaniu problemów dziecka - opracowywanie kontraktu.
 • Monitorowanie realizacji kontraktu.

Wskazane jest, aby z każdej szkoły, w której odbyło się spotkanie z radą pedagogiczną (I etap), kilku nauczycieli wzięło udział w dalszym szkoleniu (II etap). Prowadzenie tylko drugiego modułu szkolenia jest niezgodne z przyjętymi standardami jakości programu pt.: „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”.

Dyrektorzy szkół i placówek lub instytucje, które sfinansują szkołom ten Program, mogą zamawiać szkolenia bezpośrednio u rekomendowanego Instruktora.

Zaktualizowano: 18 lutego 2016