baner Wychowanie i profilaktyka

 

Logo programu Golden five

Program „Golden Five” jest produktem trzyletniego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Comenius 2.1 (patrz: Projekt Golden Five) koordynowanego przez Uniwersytet w Sewilli. Kraje uczestniczące w projekcie: Belgia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy.

Międzynarodowy program adresowany do nauczycieli uczniów w wieku 11–14 lat, zwłaszcza wychowawców klas.

Golden Five w 2008 r. znalazł się na liście dwunastu wyróżnionych projektów uznanych za najlepsze przykłady dobrej praktyki na poziomie europejskim (Best Practice). W 2009 r., ogłoszonym w Unii Europejskiej Rokiem Innowacyjności i Kreatywności, otrzymał brązowy medal Komisji Europejskiej za kreatywność i innowacyjne rozwiązania w doskonaleniu nauczycieli.

Program przygotowuje nauczycieli do wspierania procesu adaptacji uczniów w szkole, szczególnie przy przekraczaniu progu edukacyjnego i w radzeniu sobie ze zróżnicowaniem w klasie.

Nauczyciele poszerzają praktyczne umiejętności w następujących obszarach:

 • sprawne zarządzanie klasą,
 • budowanie dobrych relacji z uczniami,
 • kreowanie dobrego klimatu społecznego w klasie,
 • zachęcanie rodziców do współpracy,
 • indywidualizacja nauczania w celu zwiększenia motywacji uczniów do nauki.

Autorzy Programu:

 • Maria Jose' Lera –Wydział Psychologii Uniwersytetu w Sewilli (koordynator);
 • Elena Buccoliero PROMECO, Ferrara;
 • Knud Jensen, Frode Josang –„Ramsvik Utadrettet Virksomhet", Stavanger;
 • Joanna Szymańska –Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa;
 • Joelle Timmermans –Le Suflee, Bruksela.

Adresaci Programu:

 • nauczyciele uczący w szkołach II etapu edukacyjnego, zwłaszcza wychowawcy;
 • docelowo uczniowie tych szkół, zwłaszcza zagrożeni wykluczeniem.

Cel ogólny: stworzenie modelu wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów.

Cele szczegółowe:

 • dostarczenie nauczycielowi narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;
 • budowanie dobrych relacji interpersonalnych;
 • poprawa klimatu społecznego klasy (m.in. budowanie więzi z klasą/szkołą, wzmocnienie integracji klasy).

 

 
Zaktualizowano: 12 grudnia 2017