OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej

 

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych.

Wymiar etatu: pełny etat (40 godzin tygodniowo)
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało w szczególności:

 • inicjowanie i wspieranie działań mających na celu opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań wspierających rozwój kompetencji cyfrowych;
 • inicjowanie procesu uczenia się, prowadzeniu wspomagania nauczycieli szkół i placówek w rozwoju:
  1. kompetencji informatycznych (umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych);
  2. kompetencji informacyjnych (określania rodzaju i zakresu potrzebnej informacji; zapewnienia efektywnego dostępu do źródeł informacji; krytycznego oceniania informacji i jej źródła oraz zintegrowania wyselekcjonowanej informacji z dotychczas posiadaną wiedzą i systemem wartości; selektywnego wykorzystania informacji w sposób sprzyjający realizacji określonego celu; określania i zrozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych aspektów dostępu do informacji i korzystania z niej);
  3. kompetencji funkcjonalnych (budowy modelu kompetencji cyfrowych w powiązaniu z kompetencjami kluczowymi oraz obszarami aktywności osobistej, edukacyjnej; standaryzację i certyfikację kompetencji cyfrowych w edukacji);
 • opracowywanie i udostępnianie e-materiałów informacyjnych, metodycznych oraz przygotowywanie ogólnokrajowych programów, e-szkoleń wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań wspierających ich realizację;
 • tworzenie modelowych rozwiązań służących wypracowaniu nowych metod i form pracy z uczniami w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, edukacji informatycznej, czytelniczo-medialnej oraz sprawdzaniu ich skuteczności;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój kompetencji cyfrowych;
 • współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie projektowania i wdrażania szkoleń e‑learningowych. 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

n i e z b ę d n e:

 • ukończone studia wyższe oraz posiadanie przygotowania niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych Wydziału;
 • minimum 5-letni staż pracy;
 • dobra znajomość polityki edukacyjnej Państwa oraz kierunków rozwoju systemu edukacji w Polsce;
 • znajomość polityki edukacyjnej Państwa w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe. 

p o ż ą d a n e:

 • przygotowanie pedagogiczne;
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi, w tym z pracownikami systemu oświaty;
 • doświadczenie w organizacji szkoleń i/lub zarządzaniu projektami edukacyjnymi;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów e-learningowych;
 • stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • znajomość metodyki nauczania zdalnego. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu w siedzibie ORE lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 29 grudnia 2016 roku na adres: 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko: specjalista ds. kompetencji kluczowych (cyfrowych) w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych. 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia  29 grudnia 2016 r.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej,