OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej

 

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych.

Wymiar etatu: pełny etat (40 godzin tygodniowo)
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało w szczególności: 

 • inicjowanie i wspieranie działań mających na celu opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań wspierających rozwój kompetencji kluczowych, w szczególności z zakresu kompetencji matematycznych i naukowo - technicznych;
 • opracowywanie programów i treści szkoleń z wykorzystywania/stosowania mediów społecznych w metodyce i dydaktyce pracy nauczyciela;
 • inicjowanie procesu uczenia się, prowadzeniu wspomagania nauczycieli szkół i placówek w obszarze rozwoju:
  1. kompetencji matematycznych (umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w rozwiązywaniu problemów, logicznego i przestrzennego myślenia oraz prezentacji);
  2. kompetencji naukowo-technicznych (umiejętność wykorzystywania zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, formułowania pytań i wnioskowania opartego na dowodach oraz rozumienia wpływu nauki i technologii na świat przyrody);
 • opracowywanie programów, materiałów edukacyjnych oraz przygotowanie osób realizujących programy w zakresie m.in. edukacji matematycznej i przyrodniczej;
 • tworzenie modelowych rozwiązań służących wypracowaniu nowych metod i form pracy z uczniami w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej oraz sprawdzaniu ich skuteczności;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych. 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 • ukończone studia wyższe oraz posiadanie przygotowania niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych Wydziału;
 • minimum 5-letni staż pracy;
 • dobra znajomość polityki edukacyjnej Państwa oraz kierunków rozwoju systemu edukacji w Polsce;
 • znajomość polityki edukacyjnej Państwa w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe. 

p o ż ą d a n e:

 • przygotowanie pedagogiczne;
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi, w tym z pracownikami systemu oświaty;
 • doświadczenie w organizacji szkoleń i/lub zarządzaniu projektami edukacyjnymi;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów e-learningowych;
 • stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • znajomość metodyki nauczania zdalnego. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu w siedzibie ORE lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 29 grudnia 2016 roku na adres: 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko: specjalista ds. kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych) w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych. 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia  29 grudnia 2016 r.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
 2. analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
 3. rozmowy kwalifikacyjnej,