OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej

 

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Rekrutacja zakończona.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało:

 1. realizowanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 2. przygotowywanie dokumentacji przetargowej celem udzielania zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowych- analizowanie problemów powstałych w toku prac i przedstawianie propozycji ich rozwiązań
 3. dokonywanie analizy materiałów przygotowanych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 4. współpraca z komórkami organizacyjnymi ORE w celu przygotowywania dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 5. monitorowanie realizacji planu zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień
 6. prowadzenie rejestru zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy. 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 • wykształcenie : wyższe magisterskie,
 • co najmniej rok doświadczenia na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, prawa cywilnego i administracyjnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres,
 • samodzielność i dokładność w pracy,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność.

p o ż ą d a n e:

 • szkolenia z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane szkolenia,
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz.922)
 • oświadczenie o treści:
  „Wyrażam zgodę na / proszę o *:
  • zachowanie i przechowywanie przez Ośrodek złożonej przeze mnie dokumentacji;
  • komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie dokumentacji;
  • zachowanie złożonej przeze mnie dokumentacji do umówionego terminu osobistego odbioru.

  (*niepotrzebne skreślić)”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30  listopada  2016 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 15.00.