baner Wydzialu wydawnictw

 

Najnowsze publikacje:

Grzegorz Kata, Wolontariat szkolny

Celem publikacji jest zaprezentowanie znaczenia wolontariatu dla pracy wychowawczej z uczniami oraz określenie jego miejsca w działaniach profilaktycznych, które są prowadzone w szkole. Przedstawione zostały także standardy pracy z wolontariuszami oraz etapy budowania szkolnego wolontariatu.

 

 

Wolontariat szkolny.
Data dodania: 2017-04-21 [pdf. 751.94 kB]


Okładka publikacji

Romana Cybulska, Joanna Dryjańska, Katarzyna Gotlin, Maja Kłoda, Krystyna Pomorska, Anna Pyzikiewicz, Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

Książka stanowi fachowy i pełen konkretnych wskazówek poradnik dla nauczycieli, dyrektorów oraz innych pracowników szkół ogólnodostępnych. Autorki czerpią doświadczenia w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera z codziennej praktyki, dzięki czemu szczegółowo opisują sposób funkcjonowania ucznia z ZA w szkole – pojawiające się trudności edukacyjne, a także konflikty mające źródło w specyficznej percepcji i nadwrażliwości sensorycznej dziecka. Wskazują m.in., jak oceniać dziecko z ZA, w jaki sposób wyeliminować źródła niektórych problemów, na czym opierać współpracę z rodzicami, jak stworzyć funkcjonalny program edukacyjno-terapeutyczny oraz opracowywać dokumentację opisującą postępy ucznia. Sugestywnym dopełnieniem zawartych w publikacji porad jest refleksyjna relacja jednej z autorek, prezentująca szkolną edukację z punktu widzenia ucznia z ZA.


Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu wychowaniu ucznia

Profesor Krystyna Chałas w prezentowanym artykule podejmuje temat roli i realizowania w placówkach programu wychowawczego szkoły – niekiedy będącego jedynie spisem postulatów, który nie przekłada się na rzeczywiste działania. W swych rozważaniach autorka opiera się na doświadczeniach szkół współpracujących z Instytutem Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Aby program wychowawczy spełniał swą rolę właściwie, zdaniem profesor Chałas powinien nawiązywać do założeń personalizmu chrześcijańskiego, a także mieć dynamiczną strukturę, budować tożsamość szkoły oraz włączać mikrosystemy wychowawcze tworzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Propagowanie w szkole określonych wzorców ma skłaniać dzieci i młodzież do kształtowania własnej – lecz właściwej – hierarchii aksjologicznej. Wartości, na których mają opierać się działania wychowawcze szkoły, należy poszukiwać w samych wychowankach: ich indywidualności, specyficznych doświadczeniach i najbliższym środowisku. Autorka wskazuje szereg działań wychowawczych służących integralnemu rozwojowi uczniów.

Artykuł jest materiałem pokonferencyjnym powstałym w ramach realizacji rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.


 

Okładka Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonąAlina Smyczek, Małgorzata Dońska-Olszko, Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną

Niniejsza publikacja to kolejna pozycja ORE dotycząca nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorki podpowiadają, jak stworzyć w szkole ogólnodostępnej lub specjalnej warunki, dzięki którym każdy uczeń z niepełnosprawno­ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, czy też z niepełnosprawnością sprzę­żoną będzie mógł nauczyć się życia w społeczności. Prezentują również zastosowanie nowatorskich metod nauczania oraz wykorzystanie komunikacji alternatywnej, technologii wspomagających i urządzeń – pozwalających na dostosowanie miejsca i pracy dydaktyczno-wychowawczej adekwatnie do specyfiki ucznia z konkretnym typem niepełnosprawności. Celem autorek – znających omawianą problematykę ze swej codziennej praktyki – było zainspirowanie nauczycieli i pracowników oświaty, by motywowali niepełnosprawnych uczniów do jak najszerszego doświadczania otaczającej ich rzeczywistości oraz pozwalali im na maksimum samodzielności i sprawstwa.


Pod koniec 2016 roku ukazały się:

Okładka Prezentacja: Procedura Niebieskie Karty w oświacie

Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka, Procedura Niebieskie Karty w oświacie. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty

Scenariusz stanowi pomoc dydaktyczną dla osób prowadzących szkolenia z zakresu procedury Niebieskich Kart w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych. Autorki omawiają szczegółowo podział zadań pracowników w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia czy podopiecznego oraz sposoby pokonywania ewentualnych trudności podczas wdrażania procedury Niebieskich Kart. Materiał szkoleniowy zawiera również prezentację multimedialną, kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka oraz algorytm ze wskazówkami, jak postępować w sytuacji podejrzenia przemocy.

Scenariusz ukazał się w serii „Profilaktyka”. 


Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka, Prezentacja: Procedura Niebieskie Karty w oświacie

Prezentacja multimedialna jest integralną częścią scenariusza szkolenia dla pracowników oświaty. Przewidziana jako pomoc dydaktyczna stanowi skrót najważniejszych informacji na temat obowiązku pomocy pracowników oświaty dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskie Karty.

Prezentacja: Procedura Niebieskie Karty w oświacie
Data dodania: 2016-11-02 [pdf. 676.90 kB]


Okładka Organizacja kształcenia specjalnego wychowanków SOSW, SOW i ORW w świetle nowych przepisów prawa oświatowegoAnna Tomaszewska, Organizacja kształcenia specjalnego wychowanków SOSW, SOW i ORW w świetle nowych przepisów prawa oświatowego

Artykuł omawia zasady przyjmowania wychowanków do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Wychowawczych oraz Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych, oraz działalność tych placówek i ich współpracę z innymi instytucjami czy rodzicami podopiecznych, w kontekście Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1872). Rozporządzenie to obowiązuje od 1 września 2016 roku, z wyjątkiem § 15 dotyczącego młodzieżowych ośrodków wychowawczych, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 


Okładka Efektywne metody nauczania matematyki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem TIKDariusz Kwiecień, Efektywne metody nauczania matematyki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem TIK

Dariusz Kwiecień w swym artykule reaguje na wątpliwości wielu nauczycieli, którzy zastanawiają się, czy w dydaktyce matematyki jest miejsce dla zastosowania nowoczesnych metod i środków nauczania. Autor rozwiewa obawy związane z możliwą rozbieżnością pomiędzy wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) a oczekiwanym polepszeniem wyników egzaminów. Przekonuje, że mądre zastosowanie najnowszych technologii w nauczaniu matematyki przynosi same korzyści, sprawiając, że uczniowie uczą się chętniej i są zaangażowani w budowanie własnej wiedzy.


Okładka Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Ewa AntoszkiewiczTworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

Niewielka objętościowo publikacja ORE jest przeznaczona dla pracowników oświaty zainteresowanych tematyką specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dotyczy ona częstego i niejednokrotnie marginalizowanego problemu funkcjonowania w szkole uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Poradnik przekazuje wiedzę teoretyczną, wskazując również rozwiązania praktyczne służące indywidualizacji nauczania dzieci obarczonych tą dysfunkcją. Autorki przekonują, iż dobrze zorganizowane środowisko szkolne i odpowiednie działania wspierające rozwój to szansa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na ukończenie szkoły ponadpodstawowej, zdobycie zawodu i pełne satysfakcji dorosłe życie.

Zaktualizowano: 04 maja 2017

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE