Banner

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko menedżera w projekcie pozakonkursowym pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia o godz. 16.00

Wymiar etatu: cały etat (na zastępstwo)
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań menedżera będzie należało:

 • Przygotowywanie dokumentów projektowych, w oparciu o ustalenia i rezultaty prac zespołu projektowego, celem osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu;
 • Planowanie środków w budżecie projektu na pokrycie wydatków, zgodnie
  z harmonogramem, w uzgodnieniu z komórką organizacyjną ORE odpowiedzialną
  za sprawy finansowe projektów;
 • Monitorowanie przygotowania dokumentów finansowych związanych z rozliczaniem wydatków w ramach projektu oraz przygotowanie wniosków o płatność, celem zapewnienia prawidłowego finansowania, rozliczania oraz sprawozdawczości w ramach projektu;
 • Bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu (w tym nadzór nad prawidłowością wydatkowania i sporządzania dokumentacji finansowej przez Partnera projektu);
 • Współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie przygotowania wniosku
  o zapewnienie finansowania oraz pozyskiwania środków z rezerwy celowej, niezbędnych do realizacji projektu;
 • Przygotowanie projektów procedur wewnętrznych, w tym w szczególności: zasad dotyczących odbioru prac, planu informacji i promocji, współpracy i wewnętrznej komunikacji zespołu projektowego, współpracy z partnerami/innymi beneficjentami systemowymi celem osiągnięcia założeń projektu oraz zapewnienia spójności
  i komplementarności projektu z innymi projektami realizowanymi w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji;
 • Przygotowanie dokumentacji oraz udział w procedurze wyłaniania partnerów oraz wykonawców, w tym sporządzanie propozycji umów cywilnoprawnych na potrzeby realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami ORE;
 • Współpraca z kierownikiem projektu, zespołem projektowym, Partnerem i wykonawcami oraz monitorowanie realizacji prac przez wykonawców;
 • Monitorowanie na bieżąco zmian prawa dotyczących wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu zapewnienia zgodności działań w ramach projektu z obowiązującym stanem prawnym;
 • Współpraca zewnętrzna m.in. z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą, Partnerami, innymi Beneficjentami systemowymi POWER oraz administracją oświatową
  w zakresie realizacji projektów;
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i pracownikami ORE;
 • Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu, zgodnie z wymogami archiwizacji oraz kontroli i audytu;
 • Prowadzenie innych czynności organizacyjnych w ramach projektu np. rekrutacji uczestników, rejestrów itp.
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych, pozostających w związku z realizacją projektu, zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami. 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • wiedza i doświadczenie w realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność w realizowaniu zadań,
 • doświadczenie w pracy w zespole. 

Wymagania pożądane:

 • znajomość sytemu elektronicznego do rozliczania wniosków o płatność SL2014,
 • znajomość systemu obsługi wniosków o dofinansowanie SOWA,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenia zawodowe (2),
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na/ proszę o *:
  • zachowanie i przechowywanie przez Ośrodek złożonej przeze mnie dokumentacji ;
  • komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie dokumentacji;
  • zachowanie złożonej przeze mnie dokumentacji do umówionego terminu osobistego odbioru.

(*niepotrzebne skreślić)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu w siedzibie ORE, ul. Polna 46a lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 20 stycznia 2017 roku na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46a, 00 – 644 Warszawa, z dopiskiem na kopercie -

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko menedżera w projekcie pozakonkursowym pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 20 stycznia 2017 roku, do godziny 16:00.

 

 

Zaktualizowano: 11 stycznia 2017

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE