W ramach realizacji zadania z rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła na lata 2014 – 2016 odbyło się szkolenie pt.: LIDERZY PROFILAKTYKI AGRESJI I PRZEMOCY.

Zostało ono zorganizowane przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji, w terminie: 5-7 listopada 2015 r.

Adresatami szkolenia byli specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczyciele – konsultanci z placówek doskonalenia nauczycieli.

Głównym celem 3-dniowego szkolenia było wsparcie kadry pracującej w oświacie i przygotowanie liderów profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej, którzy następnie przekażą zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycielom – podczas spotkań z radami pedagogicznymi bądź zajęć warsztatowych z wychowawcami.

Szkolenie prowadzone było przez trenerów będących specjalistami z zakresu profilaktyki agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Podczas 20-godzinnego szkolenia, realizowanego w formie wykładu interaktywnego oraz zajęć warsztatowych zostały przekazane treści dotyczące agresji rówieśniczej – diagnozy, przejawów i konsekwencji, z uwzględnieniem specyficznych mechanizmów zaangażowania w agresję rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspierania szkół w poprawie bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu agresji. Istotnym elementem spotkań była możliwość wymiany doświadczeń uczestników, związanych ze sposobami podejmowanych interwencji czy prowadzenia konsultacji dla pracowników szkół.

Efektem realizacji zadania jest przygotowanie liderów – przeszkolonych zostało 51 osób z całej Polski. W roku 2016 (styczeń – czerwiec) przekażą oni zdobytą wiedzę radom pedagogicznym.

 
Dyrektorzy szkół i nauczyciele, zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat profilaktyki agresji i przemocy, mogą kontaktować się z LIDERAMI, do których dane adresowe zamieszczamy poniżej (mapa Polski).
 
 
Zainteresowanych tematem odsyłamy również do MATERIAŁÓW:
 
Zaktualizowano: 11 stycznia 2017