baner Projekty Konkursowe

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, w ramach typu projektu: Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, obejmujące:

 

  • pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych,
  • prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli,
  • powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.


Wnioski o dofinansowanie projektu, sporządzone za pomocą aplikacji komputerowej - Generator Wniosków Aplikacyjnych dla PO KL, dostępnej na stronie internetowej www.generatorwnioskow.efs.gov.pl (linki też na naszej stronie) można przesyłać pocztą, kurierem lub składać osobiście w siedzibie:
Ośrodka Rozwoju Edukacji
Wydział IP2 (pok. 377)
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa (budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 5 lipca 2012 r. do wyczerpania limitu środków na dofinansowanie projektów.
Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczono kwotę 167 000 000 PLN
O dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty, w tym miasta na prawach powiatu.

Dokumentacja konkursowa

Poradnik dla beneficjentaalt
System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
alt


 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego