OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Resocjalizacja i Socjoterapia

 


Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.
Do zadań MOW należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
 
Rekrutacja
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży, wobec której Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.
 
Według stanu na dzień 31.03.2015 roku w Polsce funkcjonuje 95 takich placówek w tym:
  • placówki resocjalizacyjne dla dziewcząt – 21
  • placówki resocjalizacyjne dla chłopców – 45
  • placówki resocjalizacyjne koedukacyjne – 10
  • placówki resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla chłopców – 5
  • placówki resocjalizacyjne i resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla dziewcząt – 5
  • placówki resocjalizacyjne i resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla chłopców – 9
Od 30.09.2014 roku liczba młodzieżowych ośrodków wychowawczych nie zmieniła się. 
 
Zaktualizowano: 05 maja 2015