Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Szkolna Interwencja Profilaktyczna

15 stycznia 2013

Szkolna Interwencja Profilaktyczna – Instruktorzy – Lista

Lista zawiera nazwiska osób upoważnionych i rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji do prowadzenia szkoleń w ramach wdrażania programu „Szkolna interwencja profilaktyczna”.

Instruktorzy przeszkoleni w Ośrodku Rozwoju Edukacji (lub w latach wcześniejszych w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej), którzy chcieliby uzyskać rekomendację ORE i znaleźć się na ww. liście, proszeni są o kontakt z koordynatorem programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”:

Aleksandra Kozubska
aleksandra.kozubska@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 28

Załączniki

12 listopada 2010

Szkolna Interwencja Profilaktyczna – Literatura

Literatura na temat programu:
 • Borucka, A., Kocoń, K. (2003). Interwencja w szkole, Remedium 7-8(125-126), 10-13.
 • Borucka, A., Okulicz-Kozaryn, K., Pisarska, A. (2003). Ocena przydatności i funkcjonowania metody interwencji profilaktycznej w szkole. Medycyna Wieku Rozwojowego, t.VII, 157-172.
 • Okulicz-Kozaryn, K., Pisarska, A., Borucka, A. (2003). Szkolna interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne. Serwis Informacyjny Narkomania, 3 (22), 27-34.
 • Okulicz-Kozaryn, K., Borucka, A., Pisarska, A. (2003). Wprowadzenie do szkół metody interwencji wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne – bariery we współpracy z rodzicami i ich pokonywanie. Medycyna Wieku Rozwojowego, t. VII, 173-192.
 • Pisarska, A., Jakubowska, L. (2004). Interwencja profilaktyczna w odbiorze uczniów. Remedium, 5 (135), s. 1-3.
 • Pisarska, A., Jakubowska, L. (2004). Szkolna interwencja w odbiorze uczniów. W: A. Szymanowska (red.), Alkohol a zachowania problemowe młodzieży. Opinie i badania, s. 46-53. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPA.
 • Borucka A., Pisarska A., Okulicz – Kozaryn K.: (2005): Szkolna interwencja profilaktyczna Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczyciela. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Warszawa, 52-67.
12 listopada 2010

Szkolna Interwencja Profilaktyczna – Instruktorzy

fot. Fotolia.com

Instruktorem programu pt.: „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” może zostać osoba przeszkolona przez upoważnionych trenerów lub Autorów programu.

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi szkolenia wyłącznie dla pracowników oświaty – osób, które chcą być instruktorami programu – głównie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych (psychologów, pedagogów).

Standardy rekrutacji instruktorów:

W kursie przygotowującym do wdrażania programu i szkolenia nauczycieli mogą uczestniczyć osoby:

 • posiadające doświadczenie w szkoleniu nauczycieli metodami aktywnymi (szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla grup nauczycieli). Mile widziane są osoby posiadające kwalifikacje edukatora lub trenera warsztatu psychoedukacyjnego,
 • posiadające wiedzę w zakresie profilaktyki ryzykownych zachowań młodzieży oraz podstawową wiedzę na temat substancji psychoaktywnych.

Szkolenie dla instruktorów programu ma charakter kaskadowy:

I ETAP – kurs podstawowy dla kandydatów na instruktorów (28 godzin dydaktycznych – 3 dni).

II ETAP – przeprowadzenia szkolenia dla rad pedagogicznych w wybranych przez siebie szkołach oraz warsztatu dla realizatorów, wg scenariusza opracowanego przez Autorów programu:

 • przeszkolenie rady pedagogicznej (interaktywny wykład w wymiarze 4 godz. dydaktycznych, prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną).
 • poprowadzenie warsztatu dla realizatorów metody (12-godz. dydaktycznych) – pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców klas, nauczycieli.

III ETAP  – spotkanie superwizyjne. Jest to warunek niezbędny, aby uzyskać certyfikat instruktora Programu.

12 listopada 2010

Szkolna Interwencja Profilaktyczna – Upowszechnianie programu

Sprawozdanie z realizacji programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” w 2019 r.

Monitoring realizacji programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” za rok 2019 został przeprowadzony w lutym i marcu 2020 r. Odpowiedzi dotyczące realizacji działań przesłało 43 spośród 61 instruktorów programu.

Program jest realizowany w całej Polsce przez rekomendowanych instruktorów, którzy w 2019 r. przeszkolili:

 • 104 rady pedagogiczne – ogółem 2 940 kolejnych nauczycieli uczestniczących w I etapie wdrażania programu;
 • 47 grup nowych realizatorów – ogółem 664 nauczycieli uczestniczących również w II etapie wdrażania programu (czyli 12-godzinnym treningu umiejętności prowadzenia interwencji profilaktycznej).

Instruktorzy promowali program także podczas seminariów i konferencji profilaktycznych: odbyły się 22 wydarzenia tego typu, w których udział wzięło 827 osób. Dodatkowo organizowano grupy wsparcia i superwizje dla realizatorów programu oraz upowszechniano informacje o programie.

Szkolenie dla realizatorów jest dwuetapowe:

Etap I: Szkolenie dla rad pedagogicznych (w wymiarze 3 godzin zegarowych) pt.: Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne jako element programu wychowawczo – profilaktycznego organizowane jest w szkole, która zgłosi gotowość do doskonalenia kompetencji nauczycieli w omawianym zakresie. Do udziału zachęcani są wszyscy nauczyciele (cała rada pedagogiczna).

Treści programowe:

 • Podstawowa wiedza o substancjach psychoaktywnych i jej praktyczne wykorzystanie.
 • Przedstawienie metody interwencji profilaktycznej.
 • Motywowanie nauczycieli do prowadzenia interwencji.

Etap II: Szkolenie dla nauczycieli – warsztat pt.: Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi przeznaczone jest dla tych osób, które w przyszłości będą podejmować działania interwencyjne i uczestniczyły w I etapie (szkoleniu rady pedagogicznej).

Treści programowe:

 • Zasady prowadzenia interwencji profilaktycznej w szkole; porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych.
 • Rozmowa interwencyjna z uczniem.
 • Rozmowa z rodzicami i pozyskiwanie rodziców do współpracy w rozwiązywaniu problemów dziecka – opracowywanie kontraktu.
 • Monitorowanie realizacji kontraktu.

Wskazane jest, aby szkoły brały pod uwagę oba etapy. Przeprowadzenie tylko jednej części szkolenia (I etapu – dla rady pedagogicznej lub II etapu – dla realizatorów) jest niezgodne z przyjętymi standardami jakości programu.

Dyrektorzy szkół i placówek lub instytucje zamawiają szkolenia bezpośrednio u rekomendowanego instruktora: lista Instruktorów programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna.

ORE nie pośredniczy w organizacji szkoleń dla szkół/placówek.

12 listopada 2010

Szkolna Interwencja Profilaktyczna – Kontakt

Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna w ORE koordynuje:

Aleksandra Kozubska
aleksandra.kozubska@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 28

Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi szkolenia tylko dla osób, które chcą być instruktorami programu – głównie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych (psychologów, pedagogów).

Dyrektorzy szkół lub instytucje, które finansują szkołom ten program, mogą zamawiać szkolenia dla rad pedagogicznych bezpośrednio u rekomendowanego Instruktora – lista Instruktorów programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa