Niebieskie Karty w oświacie

Niebieskie Karty w oświacie

11 września 2013

Kontakt

 

Maria Talar:

Wydział Wychowania i Profilaktyki

e-mail: maria.talar@ore.edu.pl

tel. (22) 570 83 28

11 września 2013

Szkolenia

Kursy doskonalące online dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka nt. Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie.

Celem szkolenia jest:

 1. Wsparcie merytoryczne pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka.
 2. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty”.

Główne treści kształcenia obejmują:

 1. Problem przemocy w rodzinie i przemocy wobec dzieci.
 2. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie.

Jest to kurs 35-godzinny, który składa się z 5 modułów obejmujących następujące zagadnienia:

 1. Rodzina z problemem przemocy. Mechanizmy. Podstawowe pojęcia.
 2. Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem przemocy.
 3. Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka.
 4. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania pracowników oświaty.
 5. Postępowanie w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka.

W latach 2018–2019 w szkoleniach e-learningowych uczestniczyło 359 osób.

W szkoleniach stacjonarnych w latach 2012–2017 w 8 edycjach uczestniczyło 181 osób. Celem szkoleń było przygotowanie kadry do prowadzenia szkoleń dla specjalistów szkolnych w zakresie prowadzenia efektywnej interwencji w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia na terenie szkoły.

11 września 2013

Obowiązujące akty prawne

Niniejszy wykaz zawiera spis najważniejszych aktów prawnych z punktu widzenia problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie – jest materiałem pomocniczym i informacyjnym – nie jest źródłem prawa.

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), w tym zmiana wprowadzona ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. (Dz. U. Nr 50, poz. 259).
 4. KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE z 2006 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U. Nr 81, poz. 448).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz. U. nr 28, poz. 146).
 8. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)
11 września 2013

„Niebieskie Karty” w oświacie – materiały do pobrania

Polecamy państwa uwadze poradnik dla pracowników oświaty dotyczący zjawiska przemocy w rodzinie pt. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole”. Poradnik zawiera opracowania przygotowane przez zespół profesjonalistów na temat różnych aspektów krzywdzenia dzieci w rodzinie – rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom przemocy wobec dziecka. Szczegółowo omawia formy krzywdzenia dzieci, charakterystyki ofiar i sprawców, konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie. Zawiera także opis regulacji prawnych i możliwości interwencji podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz wzory pism procesowych.

11 września 2013

Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada ona m.in. opracowanie jednolitej procedury działań interwencyjnych prowadzonych przez szkołę i nakłada na placówki oświatowe nowy obowiązek, a mianowicie stosowanie procedury „Niebieskich Kart”. 

W dniu 17 października 2011 r. weszło w życie Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, które nakłada konkretne zadania także na instytucje systemu oświaty. Głównym celem „Niebieskich Kart” jest usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.

W myśl nowych przepisów, szkoła zobowiązana jest do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy w rodzinie. Informacja, w ustawowym terminie 7 dni, przekazywana jest do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego.


W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi przedstawiciel oświaty. Do jego zadań – w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie – należy m. in.:

 1. udzielanie kompleksowych informacji o:

  • możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
  • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 2. prowadzenie rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
 3. diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
 4. udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Więcej informacji oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” w Dzienniku Ustaw Nr 209, poz. 1245.