Wydział Wychowania i Profilaktyki

Wydział Wychowania i Profilaktyki

25 czerwca 2020

Szkolenie „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole”

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia e-learningowe „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole”. Kierujemy je do nauczycieli i specjalistów ze szkół i placówek, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie odbędzie się w terminie 29 czerwca – 10 lipca 2020 r. (więcej…)

baner z napisem: Better knowledge for better care. tłumaczenie: Większa wiedza, lepsza opieka
24 czerwca 2020

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Został on ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. W tym roku temat przewodni to „Większa wiedza, lepsza opieka”. (więcej…)

24 czerwca 2020

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – poradniki dla nauczycieli i rodziców

Polecamy uwadze Państwa Poradniki dotyczące promocji zdrowia psychicznego młodzieży. Publikacje powstały w ramach zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy MEN/2019/DWKI/1235 z 16 września 2019 r. w ramach otwartego konkursu ofert „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie. (więcej…)

25 maja 2020

Rzecznik Praw Obywatelskich i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeciwko szkodliwym treściom w internecie – kampania społeczna #ZglosTo

Rzecznik Praw Obywatelskich i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęli kampanię #ZglosTo, która ma na celu walkę ze szkodliwymi treściami dostępnymi w internecie. Kolejne raporty badające funkcjonowanie dzieci i młodzieży w sieci opisują, że są oni coraz częściej odbiorcami treści wywołujących nieprzyjemne emocje lub zachęcające do niebezpiecznych zachowań. (więcej…)

7 maja 2020

Interwencja na rzecz dziecka krzywdzonego w okresie epidemii – informacja dla pracowników oświaty

Czas przymusowej izolacji wymaga od nas przedefiniowania pojęcia interwencji w sytuacji podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone i podejmowanych w jej ramach działań. Sytuacja odosobnienia w gronie rodzinnym jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zachowań o charakterze przemocowym, jak również nasilenia przemocy już występującej. Jednocześnie pracownicy szkoły, którzy dotychczas podejmowali interwencje w sytuacjach przemocy, ze względu na stan epidemiczny ograniczają swoje funkcjonowanie do działań na odległość. Wobec tego działania interwencyjne w formie przekazywania organom informacji o podejrzeniu przemocy nie stanowią obecnie skutecznej formy interwencji.

Interwencja w sprawie dziecka krzywdzonego w okresie epidemii to każde działanie szkoły i placówki oświatowej, podjęte w celu skontaktowania się z rodziną, poszerzenia wiedzy o potencjalnym krzywdzeniu i zaoferowaniu dostępnych, sprawdzonych form pomocy, głównie zdalnej, w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia dziecka.

Rekomendowana procedura podejmowania interwencji w sprawie dziecka krzywdzonego w okresie epidemii została opracowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Ośrodek Rozwoju Edukacji oferuje następujące formy pomocy dla pracowników oświaty:

Szkolenie e-learning „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie”.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dziecka w rodzinie oraz zapoznanie z obowiązkami pracowników oświaty, wynikającymi z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty”.

Szkolenie obejmuje następujących zagadnienia:

 1. Problem przemocy w rodzinie i zjawisko przemocy wobec dzieci.
 2. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie.

Informacje dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym podejmowania działań interwencyjnych, dostępne są w materiałach do pobrania na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki.

Strona została przygotowana z myślą o potrzebach dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.

Na stronie ORE udostępniono:

 • informacje o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących sprzyjających występowaniu i zapobiegających agresji i przemocy;
 • wykazy programów profilaktycznych, materiały dla nauczycieli, w tym scenariusze zajęć dla uczniów i rodziców, regulacje prawne dotyczące tej problematyki;
 • listę liderów przygotowanych do prowadzenia szkoleń dla rad pedagogicznych szkół i placówek z zakresu profilaktyki agresji i przemocy oraz dodatkowe materiały edukacyjne;
 • poradnik dla pracowników oświaty na temat zjawiska przemocy w rodzinie „Prawne aspekty przemocy w rodzinie”, z przykładowo wypełnionymi formularzami Niebieska Karta A i B oraz wzorami pism procesowych;
 • poradnik „Przemoc w rodzinie – działania pracowników oświaty” zawierający kompendium wiedzy na temat zjawiska przemocy, rozpoznawania symptomów, nawiązywania kontaktu z rodzicami, udzielania wsparcia i pomocy dziecku i rodzinie. Poradnik zawiera kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie oraz algorytmy postępowania;
 • scenariusz szkolenia „Procedura Niebieskie Karty w oświacie”. Materiał to pomoc dydaktyczna dla osób realizujących szkolenia dla pracowników oświaty. Do scenariusza dołączono pozycje: „Przewodnik dla pracowników oświaty”; „Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy wobec dziecka”; „Poradnik trenera”;
 • scenariusz szkolenia pn. „Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie”. Jest to pomoc dydaktyczna dla osób realizujących szkolenia dla pracowników oświaty. Do scenariusza dołączono prezentację w programie Power Point oraz Poradnik trenera, który zawiera:
 • podstawowe informacje dotyczące przemocy w rodzinie;
 • omówienie sytuacji ujawniania przemocy wobec dziecka;
 • istotne aspekty rozmowy na temat bezpieczeństwa w rodzinie – zarówno z młodszym, jak i ze starszym dzieckiem;
 • praktyczne wskazówki dotyczące oceny stopnia bezpieczeństwa dziecka;
 • aspekty etyczne, związane z reagowaniem na ujawnienie przez dziecko doświadczeń przemocy.
 • materiał edukacyjny „Ujawnienie przez dziecko wykorzystywania seksualnego pracownikowi oświaty. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty”. W materiale przedstawiono zagadnienie wykorzystywania seksualnego, charakterystykę postawy sprawców i ofiar. Publikacja, oprócz scenariusza dla trenera, zawiera prezentację Power Point.;
 • scenariusz szkolenia „Dziecko niepełnosprawne oraz chore przewlekle a przemoc w rodzinie. Rozpoznanie”. Poradnik stanowi część pierwszą kompleksowego narzędzia szkoleniowego dla osób prowadzących działania edukacyjne w zakresie problematyki rozpoznawania przemocy. Część druga będzie dotyczyła interwencji w sytuacji podejrzenia lub jej ujawnienia.

Załączniki

23 kwietnia 2020

Szkolenie e-learningowe „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – IV edycja”

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie e-learningowe „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, które odbędzie się w terminie od 27 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Zapraszamy do udziału specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki. (więcej…)

21 kwietnia 2020

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 – e-book dla nauczycieli

Rekomendujemy zapoznanie się z opracowaniem „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele” pod redakcją naukową Jacka Pyżalskiego. Jest to zbiór czternastu artykułów napisanych przez specjalistów, wydany w formie bezpłatnego ebooka przez EduAkcję. (więcej…)

19 marca 2020

Działania szkoły/nauczycieli podczas występowania kryzysu sytuacyjnego

Od kilkunastu tygodni jesteśmy świadkami, jak mieszkańcy w kolejnych krajach na całym świecie podejmują nierówną walkę z wirusem COVID – 19. W wielu z nich zamknięte są placówki oświatowe. Polskie szkoły i przedszkola powinny mieć opracowane i wdrożone procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Taka sytuacja wymaga adekwatnego i świadomego postępowania. W obecnym czasie uczniowie kontaktując się z nauczycielami będą potrzebowali kogoś, kto ich wysłucha oraz przyzna, że sytuacja nie jest łatwa i strach wobec aktualnych wydarzeń jest czymś zupełnie normalnym. (więcej…)

18 marca 2020

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie – IV edycja

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie” specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie od 23 marca do 30 kwietnia 2020 roku. (więcej…)

13 marca 2020

Szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Termin szkolenia: 1−30 kwietnia 2020 r. (więcej…)