Wydział Wychowania i Profilaktyki

Wydział Wychowania i Profilaktyki

fot. Fotolia.com
21 lutego 2020

Szkolenie „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego” – IV edycja

Zapraszamy na czwartą już edycję szkolenia  e-learningowego „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego”. Celem kursu jest  wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych oraz z placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej. (więcej…)

20 lutego 2020

Komunikat – sprawozdanie za 2019 rok

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE zwraca się z prośbą do Instruktorów Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna o wypełnienie ankiety online i udzielenie informacji dotyczących prowadzonych przez Państwa szkoleń oraz innych form upowszechniania programu.

Link do ankiety: www.sip2019.webankieta.pl

Prosimy o nadesłanie odpowiedzi do 4.03.2020 r.

17 lutego 2020

Interwencja prawna w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka z niepełnosprawnością i chorego przewlekle

Publikacja adresowana do pracowników oświaty, sprawujących opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub przewlekle chorym. Autorka powołuje się na międzynarodowe konwencje oraz ustawodawstwo polskie regulujące problematykę ochrony praw dziecka. Szczególną uwagę zwraca na konieczność zabezpieczenia i egzekwowania praw dziecka niepełnosprawnego oraz przewlekle chorego, doświadczającego przemocy lub w sytuacji jej podejrzenia.

Rekomendowana literatura prawna informuje o rodzajach przestępczości na szkodę dziecka, prawnym obowiązku zawiadamiania o przestępstwie, kwestii nieprawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej zarówno w sposób świadomie zawiniony, jak w następstwie zaniedbania.

Przytaczane rozwiązania prawne, w tym opracowane na ich podstawie procedury, zwłaszcza procedura Niebieska Karta, a także instrukcja postępowania dla pracowników oświaty, sankcjonują interwencję przez dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców.

14 lutego 2020

Raport o stanie narkomanii w Polsce 2019

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem o stanie narkomanii w Polsce 2019”. Uwzględniono w nim dane znajdujące się w aktualnych raportach z badań, m.in. „Młodzież 2018” Fundacji Badania Opinii Publicznej CBOS.

Raport przystępnie prezentuje dane dotyczące skali zjawiska używania substancji psychoaktywnych w Polsce na przestrzeni kilku lat oraz w zestawieniu z innymi krajami europejskimi. Poruszono w nim również kwestie związane z działaniami podejmowanymi m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Zachęcamy także do zapoznania się z publikacjami oraz materiałami edukacyjnymi dotyczącymi uzależnień znajdującymi się na stronie internetowej ORE:

14 lutego 2020

ASAP-Training Project

W dniach 4-6 lutego 2020 r. przedstawicielka Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji uczestniczyła w szkoleniu dla Master Trenerów, realizowanego w ramach międzynarodowego projektu „ASAP-Training Project„. Celem projektu jest dostarczenie skutecznych narzędzi do realizacji zadań związanych z promocją zdrowia oraz profilaktyką uzależnień.F

W treningu wzięli udział eksperci z Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Słowenii, Chorwacji oraz Włoch.

Kolejnymi krokami w ramach realizacji ww. projektu będą szkolenia, które zostaną przeprowadzone w 10 krajach UE, a także prace nad wdrożeniem e-learningu oraz wirtualnej społeczności praktyków.

12 lutego 2020

Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

W dniu 11 lutym 2020r. odbyła się coroczna konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu organizowana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), które tworzą Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Na konferencji skierowanej do pracowników szkoły pojawiło się ponad 700 osób, co pokazuje jak ważne jest to zagadnienie. Zgłoszono ponad 4000 inicjatyw z całej Polski dotyczących działań na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Tegorocznym obchodom światowego Dnia Bezpiecznego Internetu towarzyszyło hasło „Działajmy razem”.

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami podczas konferencji:
Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

Materiały ORE dotyczące użytkowania Internetu:
Bezpieczeństwo w sieci

11 lutego 2020

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

11 lutego 2020 r. jest Dniem Bezpiecznego Internetu (DBI), obchodzonym z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. – początkowo tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo
21 stycznia 2020

Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” w 2019 r.

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godzinnych szkoleniach w 2019 r. uczestniczyło 5 305 osób.

  • Programem objęto ok. 2 432 placówki oświatowe, w których zorganizowano 425 grup szkoleniowych. Wzięło w nich udział 4 441 osób, w tym 3 768 rodziców673 nauczycieli.
  • Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto ok. 500 placówek oświatowych, gdzie w 62 grupach brały udział 864 osoby – realizatorzy programu.

Założenia i idee programu zaprezentowano podczas 195 rad pedagogicznych, w których uczestniczyło 2 823 rodziców2 920 nauczycieli z ok. 60 placówek oświatowych różnego szczebla oraz na 14 konferencjach regionalnych, w których wzięło udział 1 357 osób208 placówek oświatowych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w 2018 roku przeprowadził certyfikację 4 trenerów oraz 46 realizatorów programu. Wszystkie aplikujące osoby otrzymały certyfikat oraz rekomendację ORE do prowadzenia zajęć.

Trenerzy programu przeprowadzili 6 superwizji, w których wzięło udział 84 realizatorów. Realizatorzy programu w 57 grupach wsparcia objęli swoją pomocą 345 uczestników warsztatów (203 rodziców142 nauczycieli).

Ponadto w prasie lokalnej ukazało się 6 artykułów dotyczących oddziaływań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych związanych z upowszechnianiem programu. Program promowano także w mediach lokalnych – odbyło się 6 wystąpień. Informacje i filmy na temat programu pojawiły się na blogach i YouTube.

Upowszechnianie programu w latach 2007–2019

Rok Grupy podstawowe Profesjonaliści Konferencje, seminaria
2019 425 grup:
4 441 osób
62 grupy:
864 osoby
14 konferencji
2007–2018 3 391 grup:
68 447 osób
620 grup:
8 400 osoby
164 konferencji
122 seminariów
Razem 3 816 grup:
72 888 osób
682 grup:
9 264 osób
178 konferencje
122 seminaria

Opracowanie: Maria Talar

17 stycznia 2020

Problematyczne używanie internetu przez młodzież

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badań Fundacji „Problematyczne używanie internetu przez młodzież”, opracowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. (więcej…)

Baner akcji: Dzień bezbpiecznego Internetu 2020
14 stycznia 2020

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

Już 11 lutego 2020 r. będziemy obchodzili kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. (więcej…)