Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

DELFORT

Ogólnopolski Projekt Doskonalenia Nauczycieli Języka Niemieckiego   Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Goethego w Warszawie zapraszają do udziału w szkoleniach doskonalących dla nauczycieli języka niemieckiego w całym kraju. Liderzy i regiony województwo łódzkie i świętokrzyskie lider: Ewa Violetta Ciemnicka eciemnicka@wckp.lodz.pl tel. 501 785 998 województwo lubuskie lider: Małgorzata Fojecka fojecka.m@op.pl tel. 607 354 108 województwo mazowieckie […]

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych − Kontakt

Kierownik Wydziału Waldemar Krawiec tel. 22 345 37 48 waldemar.krawiec@ore.edu.pl Zespół Kompetencji Cyfrowych Paweł Stępniak tel. 22 345 37 90 pawel.stepniak@ore.edu.pl Zespół Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych Agnieszka Jaworska agnieszka.jaworska@ore.edu.pl tel. 22 345 37 29 Anna Kasperska-Gochna anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl tel. 22 345 37 73 Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Agnieszka Pietryka tel. 22 3453725 agnieszka.pietryka@ore.edu.pl Anna Susek […]

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL – od angielskiego Content and Language Integrated Learning) określane najczęściej jako nauczanie dwujęzyczne to jednoczesne nauczanie przedmiotu i języka obcego, nauczanie treści przedmiotowych poprzez język obcy. Projekt Nauczanie Dwujęzyczne zapoczątkowany został przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i jest kontynuowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dotychczas opracowane materiały dotyczące projektu dostępne są w […]

Europejski Dzień Języków

  Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. Oficjalnie święto przypada 26 września i służy promocji nauki języków obcych oraz bogactwa kulturalnego Europy.  Rokrocznie organizowane są różne imprezy edukacyjno-kulturalne, których celem jest zwrócenie uwagi na wielojęzykowe i wielokulturowe bogactwo Europy.           Zapraszamy na konferencję!     […]

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się nauczanie, ocenianie

  Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się nauczanie, ocenianie jest polską wersją dokumentu Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment; Un Cadre Européeen Commun de Réféerence pour les langues: Apprendre, Enseigner, Évaluer), który powstał w wyniku dziesięcioletnich prac badawczych prowadzonych przez grupę wybitnych ekspertów z państw-członków Rady Europy – był wielokrotnie […]

Wspieranie polityki językowej Rady Europy

W Europie istnieje 40 języków państwowych i około 225 języków miejscowych. Te bogate dziedzictwo różnorodności języków i kultur jest cenną, wspólną wartością, którą należy chronić i kultywować. Główny wysiłek edukacyjny krajów członkowskich powinien być skierowany na przekształcenie tej różnorodności w źródło wzajemnego porozumienia i wzbogacania kulturowego co stanie się możliwe, gdy pokonamy bariery komunikacyjnej. Jedynie […]

Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych

W ostatnich latach efektywne nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym stało się jednym w wiodących priorytetów edukacyjnych. Działania podejmowane przez Pracownię Edukacji Językowej w tym obszarze bazują na bogatym doświadczeniu zdobytym w trakcie realizacji jednego z pierwszych projektów edukacyjnych „Young Learners”. Obecnie działania koncentrują się na wspieraniu nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz nauczycieli […]

Punkt Kontaktowy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML)

  Miło nam poinformować, że w Wydziale Edukacji Językowej Ośrodka Rozwoju Edukacji działa Punkt Kontaktowy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML). Publikacje opracowane przez ECML dostępne są w Mediotece Edukacyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji, a także na stronie http://www.ecml.at/ Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej ECML w Grazu http://www.ecml.at i korzystania z wydawanych przez Centrum publikacji, opracowań i raportów z […]

Europejskie Portfolio Językowe (EPJ) – informacje o projekcie

Co to jest Europejskie portfolio językowe? Europejskie Portfolio Językowe (EPJ) jest – na wzór portfolio artystycznego – osobistym dokumentem uczącego się, dzięki któremu może on zaprezentować swoje umiejętności językowe i doświadczenia interkulturowe z różnych okresów nauki we wszystkich znanych mu językach. Posłuży się on nim przy zmianie szkoły, klasy, uczelni, a później starając się np. […]

Idź do góry