Wydział Projektów

Wydział Projektów

Zespół Projektu E-materiały − zadania

Do zadań Zespołu Projektu E-materiały – etap II (ZEM-II) należy w szczególności: Wykonywanie obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pod nazwą „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Współpraca z innymi beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie […]

Zespół ds. Instytucji Pośredniczącej II stopnia − zadania

Do zadań Zespołu ds. Instytucji Pośredniczącej II stopnia (ZIP2) należy w szczególności wykonywanie zadań związanych z zamykaniem pomocy finansowej 2007-2013 w zakresie projektów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.: Prowadzenie postępowań administracyjnych i odzyskiwanie należnych środków; Podpisywanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych do produktów wytworzonych w projektach; Archiwizacja zgromadzonej dokumentacji i zamykanie wszystkich działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa