Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

Szkolenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli

W dniach 3–11 grudnia 2018 r. odbędzie się 14 szkoleń dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli (w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów) w zakresie obejmującym zagadnienia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie z zakresu stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA – edukacja włączająca uczniów ze SPE

fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szkolenie z zakresu stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA – edukacja włączająca uczniów ze SPE, kierowanym do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenia z wykorzystaniem TUW

Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z wykorzystaniem TUW a rozpoznawanie i rozwijanie zdolności matematyczno-logicznych i przyrodniczych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do rozpoznawania zdolności matematyczno-logicznych oraz przyrodniczych u uczniów oraz prowadzenia procesu wsparcia. Adresatami szkolenia są specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół podstawowych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Planowany termin szkolenia: czerwiec 2016   Diagnoza […]

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi – Kontakt

Ośrodek Rozwoju Edukacjiul. Polna 46a00-644 Warszawatel. 22 570 83 00 Izabella Lutze kierownik wydziału tel. 22-570-83-36 izabella.lutze@ore.edu.pl Ewa Wroczyńska tel. 22-570-83-08 ewa.wroczynska@ore.edu.pl Artur Matejkowski Tel. 22-570-83-40 artur.matejkowski@ore.edu.pl Anna Roszkiewicz tel. 22-570-83-08 anna.roszkiewicz@ore.edu.pl Agnieszka Suśniak;agnieszka.susniak@ore.edu.pl

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi – zadania

Zakres zadań Wydziału współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu; współpraca merytoryczna w obszarze wspomagania szkół i placówek oświatowych i doskonalenia nauczycieli, z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe w ramach  Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020; wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, […]

Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych − Test Uzdolnień Wielorakich i materiały dydaktyczne

Diagnoza ucznia zdolnego stanowi jedno z ważnych zagadnień w edukacji. Podstawowym zadaniem procesu diagnostycznego w środowisku dzieci zdolnych jest: wczesne zidentyfikowanie potencjału dziecka, szerokie ujęcie diagnozowanych zdolności, wystandaryzowany sposób pomiaru, wielowymiarowy pomiar. Zachęcamy do zapoznania się i stosowania w praktyce Testu Uzdolnień Wielorakich. Zestaw narzędzi diagnostycznych obejmuje: Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów klas I-III szkoły […]

Idź do góry