Promocja zdrowia w szkole

Promocja zdrowia w szkole

6 grudnia 2022

Program Junior-Edu-Żywienie (JEŻ) dla uczniów klas I–VI szkoły podstawowej

Nawyki żywieniowe, wypracowane w dzieciństwie, często są kontynuowane w życiu dorosłym. Dlatego istotne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować je w sposób prozdrowotny. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych w klasach I–VI pn. Junior-Edu-Żywienie (JEŻ).

Program będzie realizowany przez specjalistów w dziedzinie żywienia i dietetyki z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

W ostatnich kilkudziesięciu latach pogłębia się problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Z tego powodu należy podjąć działania edukacyjne w środowisku szkolnym, które obejmą uczniów, nauczycieli i rodziców.

Program będzie wspierał działania realizowane w ramach Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. Planuje się, że obejmie swoim zasięgiem 2170 szkół z całej Polski oraz zakłada przeszkolenie nauczycieli z zarejestrowanych szkół oraz prowadzenie dalszych szkoleń wśród kadry pedagogicznej.

Program JEŻ zainaugurowały warsztaty edukacyjno-kulinarne. Wraz z uczniami zdrowe desery przygotowywali ministrowie Przemysław Czarnek i Adam Niedzielski oraz rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Michał Zasada.

Relacja z inauguracji

Założenia programu

1 grudnia 2022

Szkoła Promująca Zdrowie w Polsce i w Europie. Kalendarium, fakty, ludzie

Przygotowanie 1986–1991

Przygotowanie koncepcji SzPZ i sposobów jej wdrażania do praktyki w Europie i w Polsce

 • 1986
  • I Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, Peebles Szkocja (maj 1986) – uczestniczyły: B. Woynarowska (Instytut Matki i Dziecka IMD), H. Osińska (Ministerstwo Zdrowia).
 • 1990
  • Raport „Zdrowa szkoła” – polska wersja raportu „Healthy school” I. Young, T. Williams (Health Education Board of Scotland,  WHO/Euro), tłum. B. Woynarowska; z funduszy MEN 30 tys. egz. rozesłanych przez MEN do szkół.
 • 1991
  • Propozycja WHO/Euro przystąpienia do projektu „Zdrowa szkoła” (od I. Kickbusch Director, Lifestyles and Health) przesłana do B. Woynarowskiej (IMD) 17.01.1991
  • Utworzenie Polskiego Zespołu ds. Projektu Szkoła Promująca Zdrowie w IMD: Pułtorak (lekarz), M. Sokołowska (psycholog), M.M. Szymańska (pedagog), B. Woynarowska (lekarz), I. Burzyńska (pedagog). Wsparcie: M. Kamecka (lekarz, MEN), A. Mandrowska-Xinxo (lekarz, PZH).
  • Porozumienie Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej o realizacji projektu w latach 1992–1995 (30.12. 1991).
  • Wybór 15 szkół projektowych: Szkoły Podstawowe: Nr 2 Augustów, Bystrzyca/Oławy, Ciągowice, Nr 105 Kraków, Koczała, Nr 44 Łódź, Nr 5 Ostrowiec Świętokrzyski, Nr 1 Pułtusk, Raszków, Nr 4 Rumia, Stanin, Nr 3 Swarzędz, Nr 12 Stargard Szczeciński, Nr 2 Świętochłowice, Nr 175 Warszawa (rezygnacja). Pierwsze spotkanie: Spała, 4.12.1991.

ETAP I. (1992–1999)

Uczenie się i wdrażanie europejskiej koncepcji SzPZ, budowanie infrastruktury wspierającej Krajowa koordynatorka B. Woynarowska (IMD)

 • 1992
  • Rozpoczęcie 3-letniego projektu Szkoła promująca zdrowie (SPZ) (1992–1995) w Czechosłowacji, Polsce, na Węgrzech. Wspólnie uczymy się, jak ją tworzyć. Wsparcie ekspertów krajowych: M. Kawecki (psycholog), Z. Cendrowski (SZS, stałe publikacje w czasopiśmie Lider) i zagranicznych: H. McDonald (WHO), H. Scicluna (Rada Europy), T. Williams, N. Wetton, G. Gray, K. Weare (Uniwersytet w Southampton), L. Barič (Uniwersytet w Salford).
  • Przyjęcie Polski do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ) utworzonej przez WHO/Euro, Radę Europy i Komisję Europejską. Sekretariat w Kopenhadze. Polska została jej członkiem wśród pierwszych 7 krajów.
  • Utworzenie pierwszej Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Ciechanowie (wokół szkoły projektowej w Pułtusku), koordynatorka M. Kosińska (Ciechanowskie Konsorcjum Zdrowia).
 • 1993
  • Wydanie poradnika To jest Twoja decyzja. Metoda edukacji do zdrowia dla młodzieży: E. Arborelius (Uniwersytet w Linkoping, Szwecja) – adaptacja polska – M.M. Szymańska.
  • Wydanie książki Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie. Pierwsze doświadczenia (opracowanie B. Woynarowska, M. Sokołowska).
 • 1995
  • Opracowanie programu edukacji zdrowotnej Zdrowie dla życia B. Woynarowska, M. Sokołowska, M.M. Szymańska, M. Pułtorak (Lider nr 3, 1993).
  • Organizacja studium podyplomowego Szkoła promująca zdrowie (1993–1994) wspólnie z Instytutem Psychologii Uniwersytetu w Poznaniu, kierownik studium prof. A. Brzezińska.
  • Zakończenie projektu SzPZ, ewaluacja końcowa.
  • Wydanie książki Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie. Po trzech latach – praca zbiorowa, B. Woynarowska (red.).
 • 1996
  • Wydanie poradnika Edukacja zdrowotna w szkole polska adaptacja poradnika „Promoting the health of young people. Health education in schools” (WHO, Rada Europy, Komisja Europejska), praca zbiorowa B. Woynarowska (red.) finansowanie MEN.
  • Sieci SzPZ w 23 województwach, należało do nich 350 szkół i przedszkoli.
  • Wydanie poradnika Promocja zdrowia psychicznego w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie K. Weare, G. Gray, polska adaptacja – praca zbiorowa, B. Woynarowska (red.).
 • 1997
  • I Krajowa Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Lesznie
  • Opracowanie treści edukacji zdrowotnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN, 1997): J. Malanowska, M. Pułtorak, M. Sokołowska, B. Woynarowska.
  • Pierwsza Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie „Szkoła promująca zdrowie – inwestycja dla edukacji i demokracji”, Saloniki-Halkidiki (Grecja). Rezolucja – 10 kluczowych zasad SzPZ. Uczestniczki: M. Sokołowska, B. Woynarowska.
 • 1998
  • II Krajowa Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Gdańsku.
  • Sieci SzPZ w 31 województwach, należało do nich ponad 600 szkół i przedszkoli, powstają sieci rejonowe.
 • 1999
  • Wydanie broszury Szkoła promująca zdrowie w społeczności lokalnej. Informator dla samorządów – B. Woynarowska, M. Sokołowska, L. Kulmatycki, Centrum Edukacji Medycznej.
  • Reorganizacja wojewódzkich sieci SzPZ w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i reformą strukturalną systemu edukacji (1998). Pierwsza nowa sieć w woj. podkarpackim.
  • Utworzenie Pracowni Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w KOWEZ – Ośrodek koordynujący w resorcie edukacji – Kierownik Pracowni M. Sokołowska.

ETAP II. (2000–2010)

Rozwój polskiej koncepcji SzPZ i zasad jej wdrażania; upowszechnianie; wzmacnianie infrastruktury.Krajowa koordynatorka M. Sokołowska, KOWEZ, CMPPP (2000–2009)

 • 2000
  • Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Zdrowia, po 5 latach starań.
  • Wydanie książki Szkoła promująca zdrowie. Doświadczenia dziesięciu lat – praca zbiorowa, B. Woynarowska, M. Sokołowska (red.) KOWEZ.
 • 2002
  • Rozpoczęcie wydawania zeszytów Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole, wydano razem 12 zeszytów.
  • Pracownia Promocji Zdrowia w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – Kierownik Pracowni M. Sokołowska, Grażyna Skoczek, od 2010 r. Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE.
  • Druga Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie „Edukacja i zdrowie w partnerstwie” Egmond, Holandia. Rezolucja „Agenda z Egmond – nowe narzędzie dla wspierania i rozwoju promocji zdrowia w Europie”. Uczestniczki E. Nerwińska (CMPPP), B. Woynarowska (UW).
 • 2006
  • Opracowanie pierwszego polskiego modelu, definicji i standardów SzPZ – praca zespołowa pod kierunkiem B. Woynarowskiej, M. Sokołowskiej w: „Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia” Zeszyt 10-11, CMPPP.
  • Utworzenie sieci SzPZ we wszystkich 16 województwach.
 • 2007
  • Sieć Szkoły dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe, SHE) – kontynuatorka ESSzPZ. Należały do niej 43 kraje Regionu Europejskiego WHO, w tym Polska.
 • 2008
  • Ustanowienie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie nadawanego przez Ministra Edukacji Narodowej (od 2008 – CMPPP, od 2010 – MEN).
 • 2009
  • Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży (23.11.2009, na czas nieokreślony).
  • Trzecia Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie „Do lepszych szkół przez zdrowie”, Wilno. Rezolucja kluczowe wartości i filary SzPZ. Uczestniczki B. Woynarowska (UW), M. Woynarowska-Sołdan (WUM).
 • 2010
  • Realizacja europejskiego projektu HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) „Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole” opracowanego w ramach sieci SHE w NIGZ, Holandia. Przetłumaczono, adaptowano i wydano pięć poradników w ORE.

ETAP III. 2011–

Nowe elementy (promocja zdrowia pracowników szkoły, polski model i standardy SzPZ), formalne włączenie przedszkoli i szkół specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.Krajowe koordynatorki: K. Stępniak 2010–2015, V. Todorovska-Sokołowska 2015 – (ORE)

 • 2012
  • Realizacja 3-letniego projektu Promocja zdrowia pracowników szkoły (2012–2014) we Współpracy z Wydziałem Nauki o Zdrowiu WUM, koordynacja: M. Woynarowska-Sołdan (WUM), G. Skoczek (ORE).
 • 2013
  • Konferencja Jubileuszowa 20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. Organizator: Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE. Warszawa.
  • Czwarta Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie „Nasze ABC dla równości, edukacji i zdrowia”, Odense (Dania). Rezolucja „Stanowisko z Odense – propozycje dla rozwijania i doskonalenia procesu tworzenia szkół promujących zdrowie”. Uczestniczki: B. Woynarowska, M. Woynarowska-Sołdan, K. Stępniak (ORE).
 • 2016
  • Modyfikacja modelu i standardów SzPZ. „Szkoła promująca zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, praca zespołowa red. B. Woynarowska, ORE.
 • 2017
  • Jubileuszowa Konferencja 25 lat Szkól i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Organizator: Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE. Warszawa.
  • Opracowanie modelu, definicji i standardów przedszkola promującego zdrowie. „Przedszkole promujące zdrowie. Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia.” M. Woynarowska-Sołdan (WUM), B. Woynarowska, ORE.
  • Ustanowienie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie nadawanego przez Ministra Edukacji Narodowej.
 • 2020
  • Europejska Konferencja Szkół dla Zdrowia w Europie. Organizator: Fińska Sieć Szkół Promujących Zdrowie i Sekretariat Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie. Platforma Zoom. Uczestniczyła: V. Todorovska-Sokołowska (ORE)
  • Opracowanie modelu, definicji i standardów dla szkół specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. „Szkoła promująca zdrowie. Poradnik dla szkół specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”. M. Woynarowska-Sołdan (WUM), B. Woynarowska (UW), D. Danielewicz (APS), ORE. Umożliwia to szkołom specjalnym ubieganie się o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.
 • 2021
  • Europejska Konferencja Szkół dla Zdrowia w Europie. Organizator: Sekretariat Europejskiej Sieci w Haderslav, Dania. Platforma Zoom. Uczestniczyła: V.Todorovska-Sokołowska (ORE)
 • 2022
  • Jubileuszowa Konferencja 30 lat Szkól i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Polsce. Organizator: Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE. Platforma Zoom.
1 grudnia 2022

Szkoła Promująca Zdrowie w Polsce i w Europie. Kalendarium, fakty, ludzie

Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” w Polsce obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia. Z tej okazji zachęcamy Państwa do zapoznania się z historią rozwoju programu w Polsce i w Europie. Koncepcja szkoły promującej zdrowie (SzPZ) narodziła się w Europie w połowie lat 80., jako drugi po „Zdrowych miastach”, projekt promocji zdrowia.

Przygotowanie 1986–1991

Przygotowanie koncepcji SzPZ i sposobów jej wdrażania do praktyki w Europie i w Polsce

 • 1986
  • I Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, Peebles Szkocja (maj 1986) – uczestniczyły: B. Woynarowska (Instytut Matki i Dziecka IMD), H. Osińska (Ministerstwo Zdrowia).
 • 1990
  • Raport „Zdrowa szkoła” – polska wersja raportu „Healthy school” I. Young, T. Williams (Health Education Board of Scotland,  WHO/Euro), tłum. B. Woynarowska; z funduszy MEN 30 tys. egz. rozesłanych przez MEN do szkół.
 • 1991
  • Propozycja WHO/Euro przystąpienia do projektu „Zdrowa szkoła” (od I. Kickbusch Director, Lifestyles and Health) przesłana do B. Woynarowskiej (IMD) 17.01.1991
  • Utworzenie Polskiego Zespołu ds. Projektu Szkoła Promująca Zdrowie w IMD: Pułtorak (lekarz), M. Sokołowska (psycholog), M.M. Szymańska (pedagog), B. Woynarowska (lekarz), I. Burzyńska (pedagog). Wsparcie: M. Kamecka (lekarz, MEN), A. Mandrowska-Xinxo (lekarz, PZH).
  • Porozumienie Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej o realizacji projektu w latach 1992–1995 (30.12. 1991).
  • Wybór 15 szkół projektowych: Szkoły Podstawowe: Nr 2 Augustów, Bystrzyca/Oławy, Ciągowice, Nr 105 Kraków, Koczała, Nr 44 Łódź, Nr 5 Ostrowiec Świętokrzyski, Nr 1 Pułtusk, Raszków, Nr 4 Rumia, Stanin, Nr 3 Swarzędz, Nr 12 Stargard Szczeciński, Nr 2 Świętochłowice, Nr 175 Warszawa (rezygnacja). Pierwsze spotkanie: Spała, 4.12.1991.

ETAP I. (1992–1999)

Uczenie się i wdrażanie europejskiej koncepcji SzPZ, budowanie infrastruktury wspierającej Krajowa koordynatorka B. Woynarowska (IMD)

 • 1992
  • Rozpoczęcie 3-letniego projektu Szkoła promująca zdrowie (SPZ) (1992–1995) w Czechosłowacji, Polsce, na Węgrzech. Wspólnie uczymy się, jak ją tworzyć. Wsparcie ekspertów krajowych: M. Kawecki (psycholog), Z. Cendrowski (SZS, stałe publikacje w czasopiśmie Lider) i zagranicznych: H. McDonald (WHO), H. Scicluna (Rada Europy), T. Williams, N. Wetton, G. Gray, K. Weare (Uniwersytet w Southampton), L. Barič (Uniwersytet w Salford).
  • Przyjęcie Polski do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ) utworzonej przez WHO/Euro, Radę Europy i Komisję Europejską. Sekretariat w Kopenhadze. Polska została jej członkiem wśród pierwszych 7 krajów.
  • Utworzenie pierwszej Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Ciechanowie (wokół szkoły projektowej w Pułtusku), koordynatorka M. Kosińska (Ciechanowskie Konsorcjum Zdrowia).
 • 1993
  • Wydanie poradnika To jest Twoja decyzja. Metoda edukacji do zdrowia dla młodzieży: E. Arborelius (Uniwersytet w Linkoping, Szwecja) – adaptacja polska – M.M. Szymańska.
  • Wydanie książki Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie. Pierwsze doświadczenia (opracowanie B. Woynarowska, M. Sokołowska).
 • 1995
  • Opracowanie programu edukacji zdrowotnej Zdrowie dla życia B. Woynarowska, M. Sokołowska, M.M. Szymańska, M. Pułtorak (Lider nr 3, 1993).
  • Organizacja studium podyplomowego Szkoła promująca zdrowie (1993–1994) wspólnie z Instytutem Psychologii Uniwersytetu w Poznaniu, kierownik studium prof. A. Brzezińska.
  • Zakończenie projektu SzPZ, ewaluacja końcowa.
  • Wydanie książki Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie. Po trzech latach – praca zbiorowa, B. Woynarowska (red.).
 • 1996
  • Wydanie poradnika Edukacja zdrowotna w szkole polska adaptacja poradnika „Promoting the health of young people. Health education in schools” (WHO, Rada Europy, Komisja Europejska), praca zbiorowa B. Woynarowska (red.) finansowanie MEN.
  • Sieci SzPZ w 23 województwach, należało do nich 350 szkół i przedszkoli.
  • Wydanie poradnika Promocja zdrowia psychicznego w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie K. Weare, G. Gray, polska adaptacja – praca zbiorowa, B. Woynarowska (red.).
 • 1997
  • I Krajowa Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Lesznie
  • Opracowanie treści edukacji zdrowotnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN, 1997): J. Malanowska, M. Pułtorak, M. Sokołowska, B. Woynarowska.
  • Pierwsza Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie „Szkoła promująca zdrowie – inwestycja dla edukacji i demokracji”, Saloniki-Halkidiki (Grecja). Rezolucja – 10 kluczowych zasad SzPZ. Uczestniczki: M. Sokołowska, B. Woynarowska.
 • 1998
  • II Krajowa Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Gdańsku.
  • Sieci SzPZ w 31 województwach, należało do nich ponad 600 szkół i przedszkoli, powstają sieci rejonowe.
 • 1999
  • Wydanie broszury Szkoła promująca zdrowie w społeczności lokalnej. Informator dla samorządów – B. Woynarowska, M. Sokołowska, L. Kulmatycki, Centrum Edukacji Medycznej.
  • Reorganizacja wojewódzkich sieci SzPZ w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i reformą strukturalną systemu edukacji (1998). Pierwsza nowa sieć w woj. podkarpackim.
  • Utworzenie Pracowni Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w KOWEZ – Ośrodek koordynujący w resorcie edukacji – Kierownik Pracowni M. Sokołowska.

ETAP II. (2000–2010)

Rozwój polskiej koncepcji SzPZ i zasad jej wdrażania; upowszechnianie; wzmacnianie infrastruktury.Krajowa koordynatorka M. Sokołowska, KOWEZ, CMPPP (2000–2009)

 • 2000
  • Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Zdrowia, po 5 latach starań.
  • Wydanie książki Szkoła promująca zdrowie. Doświadczenia dziesięciu lat – praca zbiorowa, B. Woynarowska, M. Sokołowska (red.) KOWEZ.
 • 2002
  • Rozpoczęcie wydawania zeszytów Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole, wydano razem 12 zeszytów.
  • Pracownia Promocji Zdrowia w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – Kierownik Pracowni M. Sokołowska, Grażyna Skoczek, od 2010 r. Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE.
  • Druga Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie „Edukacja i zdrowie w partnerstwie” Egmond, Holandia. Rezolucja „Agenda z Egmond – nowe narzędzie dla wspierania i rozwoju promocji zdrowia w Europie”. Uczestniczki E. Nerwińska (CMPPP), B. Woynarowska (UW).
 • 2006
  • Opracowanie pierwszego polskiego modelu, definicji i standardów SzPZ – praca zespołowa pod kierunkiem B. Woynarowskiej, M. Sokołowskiej w: „Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia” Zeszyt 10-11, CMPPP.
  • Utworzenie sieci SzPZ we wszystkich 16 województwach.
 • 2007
  • Sieć Szkoły dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe, SHE) – kontynuatorka ESSzPZ. Należały do niej 43 kraje Regionu Europejskiego WHO, w tym Polska.
 • 2008
  • Ustanowienie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie nadawanego przez Ministra Edukacji Narodowej (od 2008 – CMPPP, od 2010 – MEN).
 • 2009
  • Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży (23.11.2009, na czas nieokreślony).
  • Trzecia Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie „Do lepszych szkół przez zdrowie”, Wilno. Rezolucja kluczowe wartości i filary SzPZ. Uczestniczki B. Woynarowska (UW), M. Woynarowska-Sołdan (WUM).
 • 2010
  • Realizacja europejskiego projektu HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) „Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole” opracowanego w ramach sieci SHE w NIGZ, Holandia. Przetłumaczono, adaptowano i wydano pięć poradników w ORE.

ETAP III. 2011–

Nowe elementy (promocja zdrowia pracowników szkoły, polski model i standardy SzPZ), formalne włączenie przedszkoli i szkół specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.Krajowe koordynatorki: K. Stępniak 2010–2015, V. Todorovska-Sokołowska 2015 – (ORE)

 • 2012
  • Realizacja 3-letniego projektu Promocja zdrowia pracowników szkoły (2012–2014) we Współpracy z Wydziałem Nauki o Zdrowiu WUM, koordynacja: M. Woynarowska-Sołdan (WUM), G. Skoczek (ORE).
 • 2013
  • Konferencja Jubileuszowa 20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. Organizator: Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE. Warszawa.
  • Czwarta Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie „Nasze ABC dla równości, edukacji i zdrowia”, Odense (Dania). Rezolucja „Stanowisko z Odense – propozycje dla rozwijania i doskonalenia procesu tworzenia szkół promujących zdrowie”. Uczestniczki: B. Woynarowska, M. Woynarowska-Sołdan, K. Stępniak (ORE).
 • 2016
  • Modyfikacja modelu i standardów SzPZ. „Szkoła promująca zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, praca zespołowa red. B. Woynarowska, ORE.
 • 2017
  • Jubileuszowa Konferencja 25 lat Szkól i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Organizator: Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE. Warszawa.
  • Opracowanie modelu, definicji i standardów przedszkola promującego zdrowie. „Przedszkole promujące zdrowie. Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia.” M. Woynarowska-Sołdan (WUM), B. Woynarowska, ORE.
  • Ustanowienie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie nadawanego przez Ministra Edukacji Narodowej.
 • 2020
  • Europejska Konferencja Szkół dla Zdrowia w Europie. Organizator: Fińska Sieć Szkół Promujących Zdrowie i Sekretariat Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie. Platforma Zoom. Uczestniczyła: V. Todorovska-Sokołowska (ORE)
  • Opracowanie modelu, definicji i standardów dla szkół specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. „Szkoła promująca zdrowie. Poradnik dla szkół specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”. M. Woynarowska-Sołdan (WUM), B. Woynarowska (UW), D. Danielewicz (APS), ORE. Umożliwia to szkołom specjalnym ubieganie się o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.
 • 2021
  • Europejska Konferencja Szkół dla Zdrowia w Europie. Organizator: Sekretariat Europejskiej Sieci w Haderslav, Dania. Platforma Zoom. Uczestniczyła: V.Todorovska-Sokołowska (ORE)
 • 2022
  • Jubileuszowa Konferencja 30 lat Szkól i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Polsce. Organizator: Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE. Platforma Zoom.
23 listopada 2022

Relacja z Konferencji Jubileuszowej „30 lat Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Polsce”

16 listopada 2022 r. odbyła się za pośrednictwem platformy Zoom konferencja „30 lat Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Polsce”, która została zorganizowana przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE. Głównym celem konferencji było podsumowanie dorobku programu w Polsce, zidentyfikowanie kierunków i potrzeb dla dalszego rozwoju i upowszechnienia idei programu w Polsce.

Patronat medialny nad konferencją objęło Remedium – miesięcznik profilaktyki problemowej i promocji zdrowia psychicznego.

Uczestnikami konferencji byli nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych, wojewódzcy, rejonowi, szkolni i przedszkolni koordynatorzy programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” z całej Polski oraz sympatycy programu.

Jubileuszową konferencję otworzyła Marta Lewandowska – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Valentina Todorovska-Sokołowska – krajowy koordynator programu. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor przywitała uczestników oraz z okazji 30-lecia programu w Polsce odczytała list gratulacyjny Pani Marzeny Machałek – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Wychowawczej Funkcji Szkoły i Placówki, Edukacji Włączającej oraz Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Zakres merytoryczny konferencji został podzielony na trzy główne obszary tematyczne:

 • Historia, dorobek i korzyści z realizacji programu w Polsce.
 • Zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli.
 • Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpienia koordynatorów, praktyków, którzy realizują program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” a także  ekspertów zajmujących się zdrowiem psychicznym uczniów i nauczycieli oraz zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży.

W części pierwszej, o historii, dorobku i korzyści z realizacji programu w Polsce opowiadali prof. Barbara Woynarowska; Valentina Todorovska-Sokołowska – krajowy koordynator programu, Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE; Tomasz Wojtasik – wojewódzki koordynator ROM-E Metis; Teresa Krasnowska – rejonowy koordynator – Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia; Justyna Sokołowska-Orzoł – szkolny koordynator w Szkole Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku; Weronika Kulikowska – koordynator w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach oraz Agnieszka Krowicka – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach.

W drugiej części konferencji wykłady wygłosili eksperci z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz z zakresu zdrowia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkole. Dr hab. Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wygłosił wykład na temat kondycji psychicznej uczniów – potrzeb i wyzwań z perspektywy szkoły a dr Tomasz Rowiński – wykład na temat kondycji psychicznej uczniów oraz szans wynikających ze współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi i medycznymi. Dr hab. Magdalena Woynarowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiła czynniki chroniące i czynniki ryzyka dla zdrowia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.

Trzecia część konferencji  dotyczyła zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. Dr Anna Dzielska z Instytutu Matki i Dziecka zapoznała uczestników z najnowszymi badaniami zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży HBSC 2022. Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa mówiła o higienie cyfrowej i o tym jak szkoły i przedszkola mogą uczyć korzystnego dla zdrowia używania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W tej części konferencji wystąpiła również Joanna Gadomska z III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida w Koninie, która wygłosiła wykład o zachowaniach związanych z ochroną zdrowia i środowiskiem naturalnym.

Cieszymy się, że na przestrzeni 30 lat tak wielu ludzi, wiele instytucji i organizacji przyczyniło się do tworzenia i rozwoju sieci przedszkoli i szkól promujących zdrowie w naszym kraju. Polska szczyci się utrzymaniem jednej z największych sieci w Europie.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę, życzymy wszystkim członkom sieci oraz instytucjom wspierającym wielu sukcesów i poczucia satysfakcji z pełnionej misji.

Valentina Todorovska-Sokołowska

– krajowy koordynator programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”

21 października 2022

Jubileuszowa Konferencja „30 lat Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Polsce”

Zespół do spraw Promocji Zdrowia w Szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji organizuje konferencję pn. 30 lat Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Polsce. Konferencja odbędzie się 16 listopada 2022 r. w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

Głównym celem konferencji jest podsumowanie 30-letniego dorobku sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie w Polsce.

Będą Państwo mieli okazję wysłuchać  praktyków, którzy realizują program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” i prelegentów zajmujących się zdrowiem psychicznym uczniów i nauczycieli oraz zachowaniem zdrowotnym dzieci i młodzieży.

Program Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie od 30 lat cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem, a jego podstawowe założenia są spójne z dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolą szkoły.

Przedszkola i szkoły promujące zdrowie we współpracy z rodzicami systematycznie i planowo tworzą środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu (dzieci, pracowników i rodziców), a także wspierają rozwój kompetencji wychowanków/uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Placówki wyróżniające się w Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie otrzymują raz do roku z rąk Ministra Edukacji i Nauki Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie/Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Rekomendacje do tego zaszczytnego tytułu nadaje Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu.

Zapisy na konferencję poprzez platformę szkolenia.ore.edu.pl.

Link do rejestracji na szkolenie

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa