Promocja zdrowia w szkole

Promocja zdrowia w szkole

29 czerwca 2022

Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole. III edycja”

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole. III edycja”.

Jest ono adresowane dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży.

Termin szkolenia: 18 lipca−12 sierpnia 2022 r.

Rekrutacja jest możliwa do 05.08.2025 r.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz zwiększenie wiedzy uczestników kursu w wyżej wymienionym zakresie.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl).

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się przez platformę www.szkolenia.ore.edu.pl oraz nie brały udziału w poprzednich edycjach. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Zaświadczenia ukończenia szkolenia będą dostępne do samodzielnego pobrania. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję odnośnie sposobu pobrania zaświadczenia. Informację otrzymają osoby, które uzyskają minimum 40 z 60 punktów z testu końcowego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Kontakt: Bożena Jodczyk, e-mail: bozena.jodczyk@ore.edu.pl

4 kwietnia 2022

Szkolenie e-learningowe „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”. III edycja

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”.
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie.  (więcej…)

24 marca 2022

Sprawozdanie z realizacji programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” w 2021 roku

Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest we wszystkich województwach poprzez wojewódzkie sieci, a w niektórych województwach funkcjonują również sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy przedszkoli i szkół. Koordynacją realizacji programu w Polsce zajmuje się Ośrodek Rozwoju Edukacji. Upowszechnieniem programu w województwach zajmują się wojewódzcy i rejonowi koordynatorzy, są to nauczyciele konsultanci z placówek doskonalenia nauczycieli i wizytatorzy z kuratoriów oświaty lub koordynatorzy przedszkolni/szkolni. Lista koordynatorów wraz z danymi kontaktowymi znajduje się na stronie ORE Lista wojewódzkich i rejonowych koordynatorów programu

W 2021 r. Zespół do Spraw Promocji Zdrowia w Szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji podjął różne działania, aby upowszechniać program:

 • Rozdystrybuował wśród wojewódzkich koordynatorów programu drukowaną wersję poradników „Szkoła Promująca Zdrowie” Szkoła Promująca Zdrowie i „Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie” Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie
 • Przygotował i udostępnił na platformie Moodle ORE szkolenie e-learningowe „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z koncepcją programu oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań w szkołach promujących zdrowie.
 • Zorganizował spotkanie informacyjno-konsultacyjne on-line z wojewódzkimi koordynatorami programu „Wspieranie rozwoju i podnoszenie jakości pracy przedszkoli i szkół promujących zdrowie”. Celem spotkania było: doskonalenie kompetencji koordynatorów programu w zakresie jego realizacji, przekazanie informacji o realizacji programu „Szkoły dla Zdrowia w Europie” w krajach europejskich, wymiana doświadczeń oaz omówienie możliwości wdrożenia we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych działań z zakresu promocji zdrowia.
 • W zakładce Bank Dobrych Praktyk zostały zamieszczone doświadczenia Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej Bank Dobrych Praktyk
 • Zorganizował dwa posiedzenia Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie i Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie oraz zarekomendował 38 szkól i przedszkoli do nadania tego certyfikatu. Na podstawie rekomendacji Centralnej Kapituły działającej przy Ośrodku Rozwoju Edukacji, Minister Edukacji i Nauki w 2021 r. przyznał to wyróżnienie 38 przedszkolom i szkołom Lista szkół i przedszkoli, które otrzymały Krajowy Certyfikat w 2021 roku

Valentina Todorovska-Sokołowska, krajowy koordynator programu w Polsce, w dniach 2–3 czerwca 2021 r. wzięła udział w telekonferencji Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (European Network of Schools for Health in Europe – SHE https://www.schoolsforhealth.org/). Celem konferencji była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży podczas pandemii COVID-19. Zwrócono uwagę na to, że pandemia ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie uczniów. Wzrosła liczba dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi, wzrosło kompulsywne korzystanie z Internetu (wskazujące na ryzyko uzależnienia od Internetu), nastąpił znaczny wzrost problemów ze wzrokiem, dzieci częściej skarżą się na problemy somatyczne i ból (np. bóle głowy, bóle pleców), następuje wzrost liczby dzieci z nadwagą. Jesteśmy już świadkami nie tylko krótkoterminowych, ale długoterminowych skutków pandemii. Podkreślono, że gdy mówimy o zdrowiu psychicznym i dobrym samopoczuciu, trzeba mieć na uwadze to, że dotyczą one życia codziennego: w naszych rodzinach, w szkołach, miejscach pracy, wszędzie tam, gdzie pracujemy, uczymy się, mieszkamy. Szkoły są optymalnym miejscem dla promocji zdrowia psychicznego uczniów, ponieważ jest to jedyne miejsce, w którym można dotrzeć do wszystkich dzieci i młodzieży w społeczeństwie.

Przedszkola i szkoły promujące zdrowie tworzą warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie zdrowia oraz umożliwiają aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia. Wśród beneficjentów programu poza uczniami, można wymienić nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców. Co roku szkoły i placówki w sieci podkreślają swoje sukcesy i korzyści z uczestnictwa w programie, ponieważ jego realizacja wzbogaca wiedzę uczestników o zdrowiu i zdrowym stylu życia oraz rozwija umiejętności niezbędne w życiu.

W roku 2021 program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” był realizowany ogółem w 3196 placówkach, w tym także w szkołach specjalnych. Poniżej lista przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce wg województw (stan na grudzień 2021 r.)

WojewództwoLiczba przedszkoli i szkół w sieci w 2021 r.
Dolnośląskie135
Kujawsko-pomorskie22
Lubelskie117
Lubuskie155
Łódzkie315
Małopolskie340
Mazowieckie129
Opolskie137
Podkarpackie481
Podlaskie63
Pomorskie332
Śląskie456
Świętokrzyskie122
warmińsko-mazurskie98
Wielkopolskie137
Zachodniopomorskie157
RAZEM3196

Pomimo trudności organizacyjnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej, przedszkola i szkoły są zainteresowane składaniem wniosków o przyjęcie do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i o nadanie Wojewódzkiego i Krajowego Certyfikatu.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 2021 r., zaplanowane szkolenia, konferencje i spotkania nie odbyły się w formule stacjonarnej. Większa cześć spotkań i konsultacji szkół i przedszkoli z wojewódzkimi i rejonowymi koordynatorami odbyła się zdalnie. Ze sprawozdań wojewódzkich koordynatorów wynika, że organizowali oni indywidualne i grupowe spotkania on-line, udzielali konsultacji telefonicznych i wyjaśnienia drogą e-mailową dyrektorom szkół i szkolnym koordynatorom m.in. zainteresowanym kandydowaniem do sieci wojewódzkiej w celu przekazania szczegółowych informacji, udzielenia wsparcia merytorycznego na różnych etapach realizacji programu oraz promowania zdrowego stylu życia.

Wojewódzcy koordynatorzy organizowali: spotkania dla rejonowych koordynatorów, spotkania wojewódzkiego zespołu wspierającego przedszkola i szkoły promujące zdrowie, spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz warsztaty w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia oraz spotkania upowszechniające dorobek szkół i przedszkoli. Organizowane były szkolenia e-learningowe, webinaria i telekonferencje z zakresu:

 • Tworzenia przedszkoli i szkół promujących zdrowie
 • Autoewaluacji działań z zakresu promocji zdrowia
 • Diagnozowania i budowania planu działań szkół i przedszkoli promujących zdrowie
 • Zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży w czasie pandemii
 • Wsparcia działań szkół w zakresie edukacji zdrowotnej
 • Zdrowego stylu życia
 • Wymiany doświadczeń, np. w województwie podkarpackim norwesko-polskie przykłady dobrych praktyk „Zdrowy styl życia, myślimy globalnie – działamy lokalnie”
 • Roli dyrektora w rozwoju szkoły – współpraca szkoły z rodzicami i bezpieczeństwa uczniów w szkole
 • Metod i technik wzmacniających zdrowie i odporność nauczycieli
 • Doskonalenia zdrowia w różnych środowiskach życia i rozwoju człowieka.

W województwie opolskim została utworzona platforma edukacyjna Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie pozwalająca m.in. na cyfrowy obieg dokumentacji w programie, systemowe i indywidualne wsparcie szkolnych koordynatorów.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w 2021 r., wojewódzcy koordynatorzy zwracali uwagę na trudności i ograniczenia w realizacji programu. Ograniczone zostały możliwości realizacji zaplanowanych działań oraz możliwości bezpośredniego kontaktu z przedszkolnymi/szkolnymi koordynatorami i placówkami. Pomimo tego, wojewódzcy koordynatorzy podkreślają, że nowe szkoły i przedszkola dołączały do sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie, ubiegały się o nadanie certyfikatów oraz mimo trudności, kontynuowały pracę w programie.

 

14 marca 2022

Stanowisko Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe SHE) w sprawie wojny na Ukrainie

Od momentu powstania w 1991 r., Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie stoi na stanowisku, że każde dziecko powinno mieć prawo uczyć się w szkole promującej zdrowie. Do sieci SHE obecnie należy 39 krajów z Europy i Azji Środkowej. Europejska Sieć SHE dzieli się dobrymi praktykami, wiedzą ekspercką i kształci umiejętności do tworzenia i rozwoju szkoły promującej zdrowie. (więcej…)

fot. Adobe Stock
11 marca 2022

Szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. III edycja.

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji szkolenia e-learningowego „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”, które adresowane jest do dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa