Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Harmonogramy działań rozwojowych opracowane przez JST w pilotażu

© Dmyrto_Z/Photogenica

Efektem działań projektowych realizowanych w ramach pilotażu modelu doradztwa dla JST było przygotowanie przez uczestniczące w nim samorządy harmonogramów działań rozwojowych (HDR). Zakres opracowanych HDR-ów obejmuje jeden z wybranych przez JST obszarów (z 12 opracowanych), który zdaniem organu prowadzącego – po przeprowadzonej diagnozie – sprawiał największe trudności.

Zakończenie pilotażu modelu doradztwa dla JST

W dniach 23–24 września 2019 roku w Hotelu Holiday Park odbyło się spotkanie podsumowujące pilotaż modelu doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), w którym uczestniczyło 103 samorządowców z 34 jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór samorządów do projektu konkursowego (woj. opolskie i warmińsko-mazurskie)

Zachęcamy samorządy i samorządowców do uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektów konkursowych. Uczestnictwo w projektach daje szansę na wypracowanie w jednostkach samorządu terytorialnego strategicznych rozwiązań, które po zakończeniu projektów zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

II tura szkoleń w ramach pilotażu

II tura szkoleń w ramach pilotażu

W dniach 27-28 sierpnia 2019r. w Hotelu Holiday Park odbyła się kolejna tura szkoleń dla samorządowców/ uczestników pilotażu. Szkolenia przebiegały w czterech grupach tematycznych; dwóch ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich i dwóch na rozwój kompetencji twardych samorządowców.

Pilotaż modelu doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) – szkolenia

Uczestnicy podczas spotkania

W ramach pilotażu modelu doradztwa dla JST, w dniach 1–2 lipca 2019 r. w Hotelu Holiday Park w Warszawie odbyły się szkolenia dla samorządowców, którzy uczestniczyli w pilotażu. Szkolenia przebiegały w czterech grupach tematycznych: dwóch ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich i dwóch na rozwój kompetencji twardych. Uczestnicy mieli możliwość wyboru tematu szkolenia zbieżnego z obszarem wsparcia, wybranym przez JST w pilotażu, a także potrzebami rozwojowymi uczestnika.

Plany rozwoju oświaty i wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów opracowane przez JST w projektach konkursowych (I edycja)

Zapraszamy do zapoznania się z lokalnymi planami rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów opracowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) uczestniczące w projektach konkursowych.

Rozpoczęcie pilotażu modelu doradztwa dla samorządów

Pilotaż modelu doradztwa dla JST- warsztaty Grupa gminy miejskie

W dniach 4–5 czerwca 2019 r. w Hotelu Holiday Park odbyło się spotkanie otwierające pilotaż modelu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Uczestniczyło w nim ok. stu samorządowców, reprezentujących 33 jednostki (gminy wiejskie, miejskie, wiejsko-miejskie, powiaty).

Szkolenie „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – rola JST”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące metod rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, przybliżające najnowocześniejsze formy i metody pracy wykorzystywane w procesie nauczania (m.in. kodowanie i programowanie z zastosowaniem robotów, aplikacje wspierające proces uczenia się, innowacyjne metody pobudzające kreatywność, urządzenia peryferyjne w edukacji – smartfony, kamery itp.).

Szkolenie „Kompetencje kuratora oświaty a kompetencje JST jako organu prowadzącego szkoły/placówki w świetle ostatnich reform”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące kompetencji kuratora oświaty i organu prowadzącego (JST) oraz współdziałania obu organów w tworzeniu i realizowaniu regionalnej i lokalnej polityki oświatowej. W ramach szkolenia omówione i wyjaśnione zostaną zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje dotyczące m.in. opiniowania arkuszy organizacji pracy szkół/placówek przez kuratorów oświaty, dokonywania oceny pracy dyrektorów czy wyrażania pozytywnej decyzji w kwestiach związanych ze zmianą sieci szkół/placówek. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym […]

Szkolenie „Zmiany w szkolnictwie zawodowym – perspektywa samorządowca”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące zmian w kształceniu zawodowym. W ramach szkolenia omówione i wyjaśnione zostaną zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje, m.in. w zakresie organizacji i finansowania kształcenia zawodowego. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 29–30 maja 2019 r.