Szkolenia i Doradztwo dla Poradni

Szkolenia i Doradztwo dla Poradni

12 maja 2020

Model szkolenia i doradztwa

Dotychczas opracowana została część modelu szkoleń i doradztwa, skierowana do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Trwają prace zespołu ekspertów, którzy opracowują model szkolenia i doradztwa w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego, dla 3 kolejnych grup pracowników, tj. dla:

 1. pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
 2. pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego,
 3. pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli.

Docelowo powstanie jeden wspólny model szkoleń i doradztwa skonstruowany tak, aby traktowany całościowo, zapewniał profesjonalne przygotowanie kadry całego sytemu oświaty do wdrażania edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.

Na podstawie modelu zostaną przygotowane ramowe programy szkoleń oraz scenariusze i materiały do szkoleń.

Eksperci odpowiedzialni za opracowanie założeń koncepcyjnych modelu będą̨ analizowali w szczególności następujące zagadnienia: prowadzenie procesu diagnostycznego z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz założeń diagnozy funkcjonalnej.

Termin realizacji: maj/czerwiec 2020 r.

12 maja 2020

Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Trwają prace zespołu ekspertów dotyczące opracowania pakietów szkoleń i doradztwa dla osób mogących uzyskać zatrudnienie w przedszkolach/ szkołach w nowej roli: „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. (więcej…)

Baner szkolenia i doradztwo dla poradni
16 marca 2020

Poszukujemy ekspertów zewnętrznych

Poszukujemy ekspertów do opracowania modelu szkolenia i doradztwa w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 3 grup pracowników, tj. modelu szkoleń i doradztwa dla:
1) pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
2) pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego,
3) pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE.

20 czerwca 2018

Szkolenia i doradztwo dla poradni – o projekcie

Nazwa projektu: Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu opracowany zostanie model nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i merytorycznych, które przyczynią się do podniesienia efektywności kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności koordynatorów ds. modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy poradni.

Czas trwania projektu

Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Efekty projektu

Planowane działania wynikają z prac w obszarze dotyczącym poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, podejmowanych dotychczas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Materiały merytoryczne i narzędzia przygotowane w ramach Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki (POKL) i Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) będą służyły szkoleniu kadr w ramach zaplanowanych działań. W szczególności do:

 • opracowania modelu działań szkoleniowo-doradczych dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, które umożliwią pracownikom tych placówek rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz planowanie kompleksowego wsparcia zgodnie z rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami;
 • opracowania programu szkolenia kadr poradni oraz materiałów szkoleniowych (pakiet szkoleń i doradztwa będzie uwzględniał założenia ww. modelu);
 • przeprowadzenia pilotażu szkoleń w grupie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (koordynatorzy); w ramach pilotażu grupa innych pracowników poradni zostanie przeszkolona przez koordynatorów;
 • przygotowania założeń do konkursu, w ramach którego koordynatorzy przeprowadzą szkolenia i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Na bazie efektów ww. działań zostaną zidentyfikowane obszary wymagające zmian w przepisach prawa, sformułowane rekomendacje dotyczące działań umożliwiających wdrożenie modelowych rozwiązań. Wyżej opisane działania przyczynią się do lepszego rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży, a także skuteczniejszego planowania i wdrażania działań wspierających z wykorzystaniem zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Działania projektowe:

 1. Opracowanie modelu działań szkoleniowo-doradczych.
 2. Opracowanie programów szkolenia kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Opracowanie pakietów szkoleń i doradztwa.
 4. Objęcie wsparciem 160 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w programie dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Przeszkolenie stu pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych ze stosowania narzędzi do pracy z uczniami ze SPE.
 6. Opracowanie założeń do projektów konkursowych.
 7. Opracowanie raportu i rekomendacji dotyczących zmian w przepisach prawa.

Numer i nazwa działania: 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-002/18

Obszar realizacji: cała Polska

Wartość projektu: 2 998 298,13 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 526 965,66 zł


SKŁAD ZESPOŁU:

Izabella Lutze – kierownik
e-mail: izabella.lutze@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-36

Anna Roszkiewicz – menedżer
e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-08

Katarzyna Leśniewska – ekspert merytoryczny
e-mail: katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-46

Artur Matejkowski – ekspert merytoryczny
e-mail: artur.matejkowski@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-40

Izabela Pasztaleniec – ekspert merytoryczny
e-mail: izabela.pasztaleniec@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-18

Agnieszka Suśniak – specjalista
e-mail: agnieszka.susniak@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-47

Ewa Wroczyńska – ekspert merytoryczny
e-mail: ewa.wroczynska@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-08