Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Weryfikacja modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń – poszukujemy wykonawców

fot. Fotolia.com

Poszukujemy pięciu wykonawców do weryfikacji merytorycznej i wprowadzenia zmian w modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń. Zapraszamy do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami stawianymi kandydatom oraz do przesłania formularza aplikacyjnego. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 12 lutego 2018 r. do godz. 09:00.Wypełniony formularz aplikacyjny prosimy przesłać na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl.

Zapraszamy do dialogu technicznego!

fot. Fotolia.com

Ogłaszamy dialog techniczny dotyczący druku 3200 pakietów materiałów, przygotowania płyt DVD i dystrybucji tych materiałów. Chcielibyśmy omówić z przedstawicielami drukarni szczegółową specyfikację zamówienia, warunki techniczne oraz możliwe propozycje opracowania materiałów. Zgłoszenia prosimy składać osobiście w siedzibie ORE lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zzp@ore.edu do 22 stycznia 2018 r. do godz. 15.30. Dialog techniczny odbędzie się w dniach 24–25 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ORE

Publikacja „Już jesteśmy szkołą ćwiczeń!”

W publikacji prezentujemy przykłady działań szkół, bibliotek pedagogicznych i szkoły wyższej zbieżnych z „Modelem szkoły ćwiczeń”. Dziękujemy autorom – nauczycielom oraz dyrektorom szkół, pracownikom bibliotek pedagogicznych oraz pracownikowi naukowemu Akademii Pedagogiki Specjalnej – którzy zapoznali się z przygotowaną koncepcją szkoły ćwiczeń (a nawet brali udział w jej tworzeniu) oraz porównali swoje dotychczasowe działania z tymi modelowymi, spodziewanymi w szkole ćwiczeń.

Szkoła ćwiczeń dla studenta, młodego nauczyciela oraz nauczyciela eksperta – relacja ze spotkania

dr Dominika Walczak, Instytut Badań Edukacyjnych podczas wykładu dotyczącego prestiżu zawodu nauczyciela

Szkoły ćwiczeń są niezbędnym elementem w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – tak najkrócej można podsumować wnioski ze spotkania „Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”. To bardzo ważne stwierdzenie po niemal roku od przedstawienia założeń szkół ćwiczeń i rozpoczęcia konsultacji społecznych. Wszystkie zebrane uwagi zostały uwzględnione w Modelu szkół ćwiczeń, który stał się podstawą do wyłonienia 4 szkół ćwiczeń oraz 11 szkół współpracujących, […]

Nauczyciel szkoły ćwiczeń: kompetencje, wyzwania, działania! Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 16–17 listopada 2017

Od 1 września w 15 szkołach województwa mazowieckiego realizowany jest pilotaż szkoły ćwiczeń. Dyrektorzy i nauczyciele, we współpracy z pracownikami placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół wyższych, realizują różnorodne działania w zakresie wdrażania do praktyki szkolnej form i metod pracy szkoły ćwiczeń określonych w Modelu szkoły ćwiczeń.

Poszukujemy recenzenta 10 zestawów materiałów dla nauczycieli matematyki

Poszukujemy recenzenta 10 zestawów materiałów dla nauczycieli matematyki Zapraszamy do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami stawianymi kandydatom oraz do przesłania formularza aplikacyjnego. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 26 października 2017 r. Wypełniony formularz aplikacyjny prosimy przesłać na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl. Czytaj więcej  

Zostań ekspertem merytorycznym sieci!

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza otwarty nabór, którego celem jest wyłonienie 4 ekspertów merytorycznych sieci współpracy i samokształcenia. Szczegóły dotyczące udziału w tym postępowaniu w BIP ORE.

Kursy e-learningowe dla nauczycieli – poszukujemy wykonawcy

E-learning concept with man holding a tablet computer

Poszukujemy wykonawcy 10 kursów e-learningowych dla nauczycieli języków obcych, matematyki, informatyki oraz przedmiotów przyrodniczych. Zapraszamy do składania ofert do dnia 11  października 2017 r. do godziny 9.00. Szczegółowe informacje są udostępnione na stronie BIP.

Ogłoszenie o zakupie materiałów promocyjnych wraz z dostawą

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – poszukuje wykonawcy materiałów promocyjnych wraz z dostawą. Ofertę należy złożyć na formularzu – załącznik nr 1 do dnia 9 października 2017 r. […]

Zostań koordynatorem sieci

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza otwarty nabór, którego celem jest wyłonienie 4 koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Szczegóły dotyczące udziału w tym postępowaniu w BIP ORE.