Konkurs na porgramy nauczania – Aktualności

Konkurs na porgramy nauczania – Aktualności

Konkurs na programy nauczania – rozstrzygnięty!

Opracowanie programów nauczania zgodnych z podstawą kształcenia ogólnego z 2008 roku było przedmiotem konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, a rozstrzygniętego 17 lutego 2012 roku.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na Ekspertów Sądu Konkursowego w konkursie na opracowanie programów nauczania kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia. 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe, ogłasza nabór kandydatów na Ekspertów Sądu Konkursowego.

Nagrodzone programy nauczania i ich Autorzy

W ogłoszonych i zrealizowanych w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” w 2010 roku konkursach na modelowe programy nauczania wyłoniono 3 laureatów.

Wyniki konkursów 2010 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zakończył realizację zaplanowanych w 2010 r. konkursów na opracowanie programów nauczania: edukacji wczesnoszkolnej, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, etyki, zajęć komputerowych i informatyki oraz przedmiotów artystycznych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa