Do zadań Zespołu Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości (ZHWW) należy w szczególności:

 1. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze edukacji historycznej i wychowania patriotycznego.
 2. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu uczenia się i  prowadzeniu:
  • wspomagania szkół i placówek,
  • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz dyrektorów szkół i placówek – w obszarze edukacji historycznej i wychowania patriotycznego.
 3. Wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych, w tym:
  • opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych,
  • przygotowywanie programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań wspierających ich realizację.
 4. Inicjowanie działań służących wypracowywaniu modelowych rozwiązań, nowych metod i form pracy z uczniami oraz sprawdzaniu ich skuteczności, a także nabywaniu przez przyszłych nauczycieli praktycznych umiejętności pedagogicznych w zakresie edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych.
 5. Tworzenie i wspieranie funkcjonowania ogólnopolskich sieci eksperckich działających w obszarze edukacji historycznej i wychowania patriotycznego.
 6. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami służąca wymianie doświadczeń, promowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów wspierających rozwój edukacji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych.

Do zadań Zespołu Edukacji Prawno-Ekonomicznej i Przedsiębiorczości  (ZPEP) należy w szczególności:

 1. Podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju z uwzględnieniem edukacji prawnej, ekonomicznej, inicjatywności i przedsiębiorczości w szkołach i placówkach.
 2. Opracowywanie programów, materiałów edukacyjnych oraz przygotowywanie kadr systemu doskonalenia nauczycieli i przyszłych nauczycieli, w szczególności w zakresie edukacji społecznej, prawnej, edukacji ekonomicznej i finansowej oraz podstaw przedsiębiorczości.
 3. Przygotowywanie i realizacja projektów, programów, form doskonalenia wspierających nauczycieli w realizacji edukacji prawnej, ekonomicznej i finansowej, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości;
 4. Tworzenie i wspieranie funkcjonowania ogólnopolskich sieci eksperckich działających w obszarze edukacji społecznej, prawnej, ekonomicznej i przedsiębiorczości;
 5. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie rozwoju edukacji społecznej, prawnej, ekonomicznej i przedsiębiorczości.
 6. Podejmowanie działań promujących politykę edukacyjną Unii Europejskiej i Rady Europy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.
 7. Promowanie działalności innowacyjnej oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju ww. kompetencji kluczowych.

Wyzwaniem współczesnego świata jest umiejętność porozumiewania się ponad podziałami. W tym aspekcie kompetencje międzykulturowe stają się coraz ważniejsze, pozwalając dostrzec i poznać przyczyny problemów wynikających z różnic społecznych, kulturowych czy etnicznych. 

Edukacja odgrywa zasadniczą rolę w promowaniu podstawowych wartości społeczeństwa demokratycznego: tolerancji, otwartości na różnorodność, szacunku dla godności każdej osoby. Przeciwdziała dyskryminacji, sprzyja przestrzeganiu praw człowieka oraz rządów prawa. 

W związku z potrzebą zwiększenia roli szkoły w kształtowaniu postaw niezbędnych do aktywnego współdziałania w świece zróżnicowanym kulturowo i etnicznie Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich rozpoczął w 2014 r. realizację projektu „Różnorodność w(śród) nas”. Powołany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji międzysektorowy zespół ekspertów ds. edukacji międzykulturowej wypracował obszary zainteresowania oraz określił struktury „Ramy Kompetencji Międzykulturowych w polskim systemie oświaty, mającej na celu w szczególności:

 • wskazanie celów, priorytetów i głównych obszarów dla edukacji międzykulturowej w polskim systemie oświaty,
 • wsparcie szkół w obszarze rozwijania kompetencji międzykulturowych uczniów w kontekście zadań szkoły i założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Prace nad Ramą dobiegły końca w sierpniu 2015 r.

W roku szkolnym 2015/2016 Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich realizuje projekt „Edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna. Różnorodność w(śród) nas”.

W ramach projektu powołano i przygotowano sieć koordynatorów regionalnych – zespół 14 ekspertów, trenerów edukacji międzykulturowej - wspomagających pracę szkół/ placówek w realizacji zadań. Jednym z zadań koordynatorów jest przygotowanie 140 liderów szkolnych projektu – dyrektorów, nauczycieli szkół/placówek do realizacji zagadnień edukacji międzykulturowej w oparciu o publikacją Rady Europy „Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie”, opracowaną „Ramę Kompetencji Międzykulturowych w polskim systemie oświaty”, inne materiały edukacyjne oraz zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Kontakt:
Marina Warsimaszwili
tel. 22 345 37 25
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarZałączonyOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Lista_koordynatorow_regionalnych_Roznorodnosc_wsrod_nas_1.pdf)ZałącznikLista koordynatorów regionalnych edukacji międzykulturowej203 kB2015-11-17 10:432015-11-17 11:00

W 2006 roku została podpisana dwustronna umowa pomiędzy Instytutem Yad Vashem i Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, której celem było nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się doskonaleniem nauczycieli w Polsce i Izraelu zakresie edukacji i pamięci o Holokauście. ISHS i ORE w 2010 roku podpisały nowe porozumienie współpracy dotyczące edukacji, badań i pamięci o Holokauście w Polsce i w Izraelu. Na podstawie tego porozumienia 12 grup polskich nauczycieli miało możliwość uczestniczenie w dwutygodniowym w seminarium zorganizowanym przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie tj. 485 nauczycieli z całej Polski.

Celem tych seminariów jest upowszechnienie wiedzy o historii i kulturze Żydów ze szczególnym uwzględnieniem historii Holokaustu oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń związana z nauczaniem w polskich i izraelskich szkołach na w/w temat.
Program wizyty obejmuje zajęcia z wykładowcami i współpracownikami Instytutu Yad Vashem na tematy związane z historią i współczesnością państwa Izrael, historią Żydów polskich oraz historią Zagłady oraz spotkania ze świadkami Zagłady. Istotnym elementem wizyty jest zwiedzanie Muzeum Zagłady i innych obiektów na terenie Instytutu Yad Vashem min. biblioteki, centrum multimedialnego. Spotkania z przedstawicielami świata polityki i kultury pozwalają zorientować się w złożonej sytuacji społecznej i politycznej państwa izraelskiego, pokazują zakres i skalę problemów.

Główną częścią są wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych, współpracowników oraz edukatorów Instytutu Yad Vashem. Wszystkie poruszane tematy w ocenie uczestników są ważne, interesujące i potrzebne. Sposób pracy i prezentacji oraz otwarte nastawienie wykładowców pozwala na żywą dyskusję, prezentację różnych punktów widzenia, przedstawienie własnych poglądów często przywołując wypowiedzi badaczy.
W trakcie wizyty nauczyciele z Polski mają możliwość zwiedzenia wielu obiektów na terenie Instytutu Yad Vashem związanych z upamiętnieniem Zagłady, ale też służących edukacji. W Muzeum Sztuki, Centrum Multimedialnym, Centrum Edukacyjnym, archiwum, w bibliotece dowiadują się czym dysponują te placówki i jak zgromadzone tam zbiory wykorzystywane są do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

W trakcie pobytu nauczyciele mają okazję poznać i zaobserwować jak funkcjonuje Instytut jego role i zadania jako placówka badawcza i edukacyjna.

Seminarium jest tak zorganizowane, że udaje się nauczycielom zobaczyć współczesny, nowoczesny Izrael, miejsca związane z historią tego państwa i naszej cywilizacji. 

Przykładowe sprawozdanie nauczyciela z wizyty w IHS.Miniatura strony czasopisma Trendy10 lat realizacji projektu "Zachować pamięć Historia i kultura dwóch narodów" - artykuł w internetowym czasopiśmie Trendy 2/2014

10 lat realizacji projektu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów Projekt mający na celu organizację wyjazdów młodzieży izraelskiej na wycieczki do Polski szlakiem obozów zagłady zapoczątkowany został przez rząd Izraela w roku 1988. Od tamtej pory corocznie tysiące młodych Żydów odwiedzają Polskę, zaś od kilku lat mogą także spotykać się z polską młodzieżą. Aby takie spotkania w polskich szkołach dobrze przygotować, w czasie seminariów kontaktowych w Jerozolimie nasi nauczyciele poznają wcześniej swoich partnerów – izraelskich nauczycieli. Cd...

 

 

Koordynator:
Ewa Bobińska
Ośrodek Rozwoju Edukacji
tel. 22 345 37 51/52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elżbieta Pawlińska
Elżbieta Pawlińska
MCDNODN w Krakowie
 
 
 
kontakt: 
e-mail: Elżbieta Pawlińska (wp.pl)
telefony: 509-356-726 (12) 385-22-83

Elżbieta Pawlińska - nauczyciel doradca metodyczny przy MCDNODN w Krakowie ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Miasta i Gminy Nowe Brzesko
Przygotowanie merytoryczne:

 • Mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, WSP – Kraków1981
 • Kwalifikacje edukatorskie, MEN i S DPDZ-WD/1412E/ 116/2002
 • Kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, MCDN ODN w Krakowie 2002
 • Kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, MCDODN w Krakowie 2008

Edukator, koordynator programu Twórczo Odkrywam Świat projektu Diament, współautor publikacji artykułów w Hejnale Oświatowym oraz w „Wychowawcy”, współautor Przewodnika do kl.2 WSiP „Razem w szkole” 2009/2010 /Nasze razem w szkole/, współautor projektów edukacyjnych: „Dziecko sześcioletnie- uczeń klasy pierwszej”, „Innowacyjne formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej z uwzględnieniem współpracy z rodzicami”. 

Szkoły uczestniczące w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”
Szkoła
Szkolny lider
Zespół Przedszkolno –Szkolno –Gimnazjalny w Nowym Brzesku, 32-120 Nowe Brzesko, Krakowska 29
Grażyna Jakubowska
Szkoła Podstawowa w Mniszowie, 32-120 Nowe Brzesko
Elżbieta Janik
Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, 32-120 Nowe Brzesko, Sierosławice 53
Małgorzata Myśliwiec
Zespół Szkół nr 1 w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Szkolna 8
Maria Wojdyło
Szkoła Podstawowa nr5, 34-400 Nowy Targ, ul. Orkana 17
Ludmiła Sznajder
Szkoła Podstawowa nr 80 w Krakowie, 31-909 Kraków, oś. Na Skarpie 8
Tatiana Muszyńska–Kwiecień
Szkoła Podstawowa nr.4 w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Wyspiańskiego 5
Barbara Włodek
Szkoła Podstawowa nr.1 w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. Kościuszki 15
Iwona Komenda
Szkoła Podstawowa nr.2 w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. M. Kopernika 28
Mariola Gąsior
Szkoła Podstawowa w Polance, 32-400 Myślenice, Polanka 71
Małgorzata Fornalik

 


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE