Znamy laureatki Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2023! Uroczysta Gala zakończyła czwartą edycję plebiscytu

Tegoroczna Gala Ogólnopolskiej Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku na długo zapisze się w pamięci uczestników uroczystości. Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się stacjonarnie. Po raz pierwszy w połączeniu z ważnym wydarzeniem regionalnym – inauguracją XXI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Po raz pierwszy we współpracy z tak wieloma innymi instytucjami. Wyjątkowe było także to, że Kapituła podjęła decyzję o wyborze dwóch laureatek – osób, które są pasjonatkami profilaktyki i które swoje zaangażowanie realizują w odmiennych rolach i wymiarach. Ich sylwetki i dorobek zasługują na zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców. 

W piątek 10 maja, poznaliśmy nazwiska laureatek ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2023. Uroczysta gala odbyła się w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydarzenie było częścią konferencji pt. „Odporne dzieci – odporna młodzież. Rola profilaktyków i wychowawców w niestabilnym świecie”, stanowiącej inaugurację XXI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Tegoroczna, czwarta już edycja plebiscytu, była pierwszą, która odbyła się w wersji hybrydowej tj. łączyła spotkanie stacjonarne ze streamingiem online. Ranga wydarzenia podkreślona została przez honorowy patronat i obecność przedstawiciela Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pana Bartosza Kehla, a także przez obecność pani Prezydent Miasta Kielce – Agaty Wojdy, oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty pana Piotra Łojka. 

Do konkursu na Profilaktyka Roku 2023, w którym formularz zgłoszeniowy był w tym roku wyjątkowo wymagający, zgłoszonych zostało ośmiu kandydatów z całej Polski reprezentujących rozliczne obszary działań oraz różne środowiska zawodowe. Wybranie laureata spośród tak zacnego grona okazało się nie lada wyzwaniem. „W tym roku Kapituła kilkakrotnie obradowała i oceniała spełnienie kryteriów nagrody. Obrady te doprowadziły do wyłonienia z grona kandydatów dwóch osób, które zostały ocenione najwyżej. Nominację do Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2023 otrzymały: pani mgr Agnieszka Jagieło oraz pani dr Kinga Kusiak-Witek.  (…) Po licznych dyskusjach ostateczny werdykt uzyskaliśmy jednogłośnie – podjęliśmy decyzję, aby nagrodę przyznać obu nominowanym paniom!” – dowiadujemy się z treści uzasadnienia przygotowanego przez członków Kapituły.   

Pani mgr Agnieszka Jagieło jest pedagogiem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Aktualnie pracuje w dwóch szkołach podstawowych w gminie Łambinowice w województwie opolskim: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy Dolnej, a także Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielicach, pełniąc role pedagoga szkolnego oraz specjalnego, terapeuty zajęć TUS, nauczyciela WDŻ, wychowawcy oraz doradcy zawodowego. Laureatka łączy działalność profilaktyczną w środowisku szkolnym z pracą w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łambinowicach, której od czterech lat jest przewodniczącą. Szerokie spektrum aktywności podejmowanych przez panią Agnieszkę Jagieło cechuje innowacyjność ich form i metod, wysoki poziom oddziaływania wychowawczego, a także silne angażowanie całego środowiska lokalnego, w którym pełni ona rolę liderki i koordynatorki inicjującej współpracę pomiędzy szkołami, a innymi instytucjami pomocowymi. Stawia to laureatkę niejako na pierwszej linii frontu działań profilaktycznych. Jest ona osobą, której wytrwałą pracą udaje się skutecznie przekonywać lokalnych decydentów o wadze profesjonalnej profilaktyki i o potrzebie wygospodarowania na nią środków. Efektem tych działań jest szeroka realizacja wielu dobrej jakości działań profilaktycznych w szkołach i w całej gminie. Pani Agnieszka Jagieło jest wybitnym przykładem tego, jak wiele może zrobić dla profilaktyki szkolny pedagog. 

Pani dr Kinga Kusiak-Witek jest wykładowcą akademickim, doradcą metodycznym, oraz pedagogiem z wieloletnim stażem zawodowym. Pracuje w tarnowskim oddziale Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Akademii Tarnowskiej, a także Szkole Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach. Działalność zawodowa oraz prospołeczna laureatki ma charakter kompleksowy i wielowymiarowy – dr Kinga Kusiak-Witek łączy w podejmowanych przez siebie inicjatywach doświadczenie praktyczne z wiedzą zdobytą w pracy naukowej, a także w przemyślany sposób bazuje na zasobach środowiska lokalnego – kulturowych, historycznych i przyrodniczych. Charakter podejmowanych przez nią aktywności niewątpliwie oddziałuje – w wymiarze regionalnym, ale również ogólnopolskim – na całe grono współpracujących z nią nauczycieli, wychowawców,  pedagogów, psychologów oraz studentów stanowiąc dlań motywację oraz wzór do naśladowania. W pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym – także jako autorka programów wychowawczo-profilaktycznych – laureatka skupia się na kształtowanie kompetencji prospołecznych, postaw dbałości o zdrowie własne i innych, a także na rozwijaniu wiedzy i umiejętności sprzyjających bezpiecznemu korzystaniu z mediów elektronicznych, co  z założenia może przyczyniać się do ochrony młodych ludzi przed e-uzależnieniami. 

Laureatki plebiscytu otrzymały symboliczną nagrodę „Złote Ogniwo” oraz nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. złotych. Fundatorami nagrody są: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Fundacja Przywiązanie, Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II, Krakowski Instytut Logoterapii oraz anonimowi darczyńcy indywidualni.  

Inicjatorem oraz głównym organizatorem Gali Nagrody Profilaktyka Roku 2023 jest Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Wydarzenie to z roku na rok coraz bardziej angażuje i włącza do współpracy instytucje mające na celu działania wychowawcze i profilaktyczne. Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, natomiast patronem medialnym zostało  czasopismo „Remedium”.

W skład Kapituły wchodzi pięcioro doświadczonych profilaktyków z różnych regionów Polski, którzy reprezentują ważne dla profilaktyki podmioty: szkołę, samorząd, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczelnię oraz organizacje pozarządowe. 

Możliwość zgłaszania kandydatów z różnych środowisk została szeroko rozpropagowana, a nagroda ma całkowicie niezależny charakter. Nie mają na nią wpływu żadne instytucje publiczne ani biznesowe.

Pełna treść uzasadnienia werdyktu Kapituły

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2024