233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja 1791 r. Sejm Wielki przyjął ustawę zasadniczą, która regulowała ustrój Królestwa Polskiego. Wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej, monteskiuszowski trójpodział władzy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą oraz inne, nowatorskie rozwiązania parlamentarne. W artykule V konstytucji podkreślono, że „wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”.

Konstytucja 3 maja wprowadzała gwarancje swobód obywatelskich, podkreślała tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości oświeceniowe. Była dokumentem stanowiącym dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. Obowiązywała jednak tylko nieco ponad rok, a jej reformy nie zostały do końca wdrożone.

Konstytucja 3 maja stała się mimo to podstawą tożsamości Polaków, chcących zachować niezależność państwową, dlatego już po odzyskaniu niepodległości, od 1919 r., wspominano rocznicę uchwalenia konstytucji jako Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2024