Konferencje podsumowujące działania SCWEW kwiecień 2023 roku

W kwietniu odbyły się trzy konferencje podsumowujące działania SCWEW w ramach pilotażowego wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Konferencja Bartoszycach odbyła się 20 kwietnia na terenie SCWEW w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Tego samego dnia konferencję przeprowadził SCWEW w Białymstoku. Uczestnicy tego wydarzenia spotkali się w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, placówka ta w pilotażu objęta była wsparciem SCWEW. Natomiast w dniu 26 kwietnia odbyła się konferencja w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej.

W konferencjach uczestniczyli przedstawiciele organów prowadzących – Grantobiorców, kuratoriów oświaty, uczelni, NGO, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz przedstawiciele przedszkoli/szkół objętych wsparciem przez SCWEW.

Spotkanie w SCWEW Białymstoku rozpoczęło się powitania wszystkich uczestników konferencji. Na początku lider SCWEW przedstawiła kadrę oraz szerokie grono interesariuszy, którzy współpracowali na rzecz realizacji zadań projektowych. Następnie eksperci centrum zaprezentowali zrealizowane działania międzysektorowe z Ośrodkiem Wsparcia i Testów, które podnosiły, jakość świadczonych usług przez wypożyczalnię funkcjonującą w centrum, na koniec wystąpienia zaprezentowano raport z ewaluacji działań SCWEW. Następnie zaprezentowała się przedstawicielka uczelni,  która odwołała się do swoich doświadczeń, dzięki którym dostrzega nie tylko szanse, ale i zagrożenia wynikające z działań inkluzyjnych w systemie edukacji.  Prelegentka wielokrotnie podkreślała, jak ważną rolę pełni SCWEW w udzielaniu wsparcia nauczycielom w placówkach ogólnodostępnych w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach. W działaniach SCWEW upatruje szansę na rozwój edukacji inkluzyjnej. Następnie pracownicy OWiT zaprezentowali sprzęt, z którego mogą korzystać uczniowie z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz ich rodzice/opiekunowie. Pokaz praktycznego wykorzystania specjalistycznego sprzętu spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Ważnym punktem konferencji była debata z udziałem nauczycieli, uczniów, rodziców, przedstawicieli PPP i NGO, podczas której wymieniano się doświadczeniami w obszarze inkluzji oraz wskazywano na dobre praktyki. Na szczególną uwagę zasługuje głos w debacie uczennicy szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie sprzętowe udzielone przez wypożyczalnię SCWEW pozwoliło tej uczennicy na lepsze przygotowanie się do egzaminu zawodowego. Koordynatorka ze szkoły, w której uczennica przystąpi do tego egzaminu podkreśliła, że zdobycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z różnymi potrzebami, to szansa na ich samodzielność w dorosłym życiu. Wypożyczalnia sprzętu w SCWEW wspomaga te działania. Na zakończenie lider SCWEW w Białymstoku, Grażyna Dattelbaum podsumowała realizowane w pilotażu działania na rzecz dziesięciu przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem.

SCWEW w Bartoszycach konferencja rozpoczęła się prezentacją artystyczną uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach w temacie Wielkanocy. W pierwszym bloku tematycznym zaprezentowano zagadnienia dotyczące ucznia ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w systemie szkolnym. Ponadto omówiono rolę sieci współpracy międzysektorowej na rzecz dziecka i rodziny na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kolejnym punktem konferencji były nowoczesne rozwiązania technologiczne. Uczestnicy konferencji zapoznali się z ich możliwościami i korzyściami płynącymi przy codziennym wspieraniu ucznia w codziennym funkcjonowaniu i ścieżce edukacyjnej. Pokazana została również edukacja włączająca z perspektywy rodziców z uwzględnieniem diagnozy dziecka, różnych form pomocy, które może otrzymać rodzina i dziecko zarówno ze SCWEW jak i środowiska lokalnego. Na koniec konferencji Pani Lider Monika Dąbkowska podsumowała działalność SCWEW w Bartoszycach, jako przedsięwzięcie, które przemodelowało postrzeganie edukacji włączającej w lokalnym środowisku edukacyjnym. W dniu konferencji odbywała się transmisja na żywo na kanale YouTube link do nagrania.

Konferencję w SCWEW Krakowie, otworzyła Pani Lider Aneta Garncarz. W pierwszej sesji tematycznej przedstawiciele uczelni przedstawili postawy nauczycieli neuroróżnorodnych, którzy są wśród nas, rozwój osobowości osób z zaburzeniami neurorozwojowymi w kontekście edukacyjnym. Zaprezentowane zostały wyniki badań postaw nauczycieli wobec inkluzji. Podkreślono, że szkoła musi się zmieniać, być bardziej przyjazna dla osób z różnymi potrzebami. Sesję zakończył wykład poświęcony roli nauczyciela w ekosystemie dziecka z niepełnosprawnością z perspektywy edukacji włączającej. Ważnym wątkiem przejawiający się w wypowiedziach prelegentów była konieczność współpracy środowiska akademickiego i praktyki edukacyjnej. Wyniki badań prezentowanych w trakcie spotkania pokazały zarówno obszary wymagające podjęcia działań, jak i możliwość wsparcia ze strony SCWEW. Druga sesja tematyczna poświęcona była prezentacji działań specjalistycznego centrum w Krakowie w kontekście przyjętych do realizacji zadań w pilotażu Modelu funkcjonowania SCWEW. Przedstawiono różne formy działań zrealizowanych w ciągu prawie dwóch lat działalności centrum, które były dedykowane nauczycielom, uczniom i rodzicom. Uczestnicy konferencji obejrzeli film zrealizowany na rzecz kampanii promującej realizatora działań projektowych, wysłuchali informacji o funkcjonowaniu wypożyczalni sprzętu w krakowskim centrum. Kolejne wystąpienia prezentowały inkluzję oczami rodziców – marzenia i ich obawy. Sesję zakończyły wystąpienia nauczycieli ze szkół współpracujących ze SCWEW. Przedstawili korzyści płynące dla uczniów, rodziców i organizacji efektywnej pracy nauczyciela z grupą zróżnicowaną.  Działania te skutkują budowaniem lepszych relacji w klasie, podnoszeniem, jakości nauczania, doskonaleniem warsztatu pracy nauczyciela, co przekłada się na tworzenie dobrej i przyjaznej szkoły. Podsumowaniem wystąpień były słowa nauczycielki z XXXI LO w Krakowie – “Miejmy odwagę szukać pomocy i dzielić się swoim doświadczeniem”.

Konferencje zrealizowane zostały w pozytywnej atmosferze odpowiedzialności za budowanie dobrej szkoły, która na każdym etapie nauki jest pomocna dziecku i uczniowi oraz ich rodzicom.

Otwarcie konferencji pod nazwą Włącz ucznia! O edukacji włączającej w naszej praktyce w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Bartoszycach w dniu 20 kwietnia 2023. Dyrektor Alicja Agata Lemiesz wita obecnych gości.
Wystąpienie Starosty Powiatu Bartoszyckiego Jana Zbigniewa Nadolnego.
Otwarcie konferencji pod nazwą Edukacja włączająca w nauce, praktyce i działaniach pilotażowego Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w Krakowie w dniu 26 kwietnia 2023. Lider Aneta Garncarz wita obecnych gości.
Wystąpienie Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2023