Doradztwo dla JST – rozpoczynamy działania !

Warsztaty - praca w zespołach reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, samorządowcy i dyrektorzy szkół z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich.
Praca w zespołach reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, samorządowcy i dyrektorzy szkół z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich.
Warsztaty - praca w zespołach reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, samorządowcy i dyrektorzy szkół z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich.Praca w zespołach reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, samorządowcy i dyrektorzy szkół z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich.

W dniach 5-6 października 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie inicjujące realizację w projekcie cyklicznego działania pn. Doradztwo dla JST adresowanego do kilkuosobowych zespołów reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego. Doradztwo realizowane będzie przez 8 miesięcy i zakończy się 31 maja 2023 roku.

Celem doradztwa jest wsparcie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i dyrektorów szkół/placówek w realizacji zadań oświatowych po pandemii koronawirusa COVID-19.

Usługa doradcza będzie realizowana zgodnie z modelem doradztwa dla JST opracowanym
w projekcie. Doradztwo dla JST realizowane jest w formie;

 • spotkań informacyjno-konsultacyjnych (otwierające i podsumowujące),
 • szkoleń warsztatowych (dwie tury szkoleń),
 • doradztwa realizowanego w siedzibie JST (spotkania w siedzibie JST),
 • doradztwa zdalnego (w tym spotkań on-line).

W ramach usługi doradczej, jednostki samorządu terytorialnego, biorą udział w pełnym
cyklu doradztwa, na który składa się;

 • wybór obszaru wsparcia przez JST,
 • diagnoza potrzeb oraz wybór priorytetów rozwojowych,
 • opracowanie harmonogramu działa (HDR-u),
 • wyznaczenie kierunków wdrożenia oraz wybór i wdrożenie narzędzi i rozwiązań zarządczych zgodnie z wypracowanym harmonogramem działań.

Działania realizowane w ramach usługi doradczej adresowane są do 3-5 -osobowych zespołów przedstawicieli JST delegowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
W skład zespołów wchodzi zarówno kadra JST (np. 2 osoby) jak i dyrektorzy podległych szkół/placówek (np. 2 osoby).

Zakłada się, że efektem przeprowadzonego doradztwa będzie:

 1. dokonanie diagnozy potrzeb JST po okresie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz nauki zdalnej oraz wybór aktualnych priorytetów rozwojowych;
 2. zainicjowanie działań związanych z usprawnieniem zarządzania lokalną oświatą
  w obszarze wybranym przez jednostkę samorządu terytorialnego (wybór jednego z 12 obszarów).

Doradztwo realizowane jest – zgodnie z przyjętymi założeniami – przez teamy doradcze, składające się z eksperta ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) oraz eksperta ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO). Zróżnicowane kompetencje doradców gwarantują wielowymiarowe podejście do napotkanych problemów i/lub rozpoznanych potrzeb pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz zaproponowanych sposobów ich rozwiązania. Wsparcie realizowane przez team doradczy będzie miało formę spotkań, szkoleń, konsultacji, ale również będzie to wsparcie zdalne udzielane na każdym etapie realizacji działań w JST.

Po zakończeniu Doradztwa dla JST, każda z uczestniczących w nim  jednostka złoży Organizatorowi pilotażu (ORE) podsumowanie z przebiegu procesu doradztwa oraz osiągniętych przez JST założonych rezultatów, do wyboru, w formie:

 1. opisu dobrej praktyki samorządowej,
 2. studium refleksji (w oparciu o etapy dyskusji zogniskowanej),
 3. minireportażu z wywiadem.

Wszystkie materiały wspierające realizację Doradztwa dla JST  będą zamieszczane
na stronie projektu w zakładce – Doradztwo dla JST 2022/2023

Spotkanie inicjujące rozpoczęcie działań szkoleniowo-doradczych w projekcie dotyczyło;

 • omówienia modelu doradztwa oraz przebiegu i organizacji doradztwa,
 • omówienia 12 obszarów tematycznych w ramach których przebiegać będzie doradztwo,
 • przeprowadzenia diagnoz wstępnych stanu lokalnej oświaty (na podstawie arkuszy diagnostycznych),
 • przygotowania zespołów z JST do zbierania danych do diagnozy w ramach wybranego obszaru tematycznego,
 • omówienia metod i sposobów pracy oraz jej organizacji w JST.

Istotnym elementem spotkania, były także zajęcia zapoznawczo-integracyjne, służące lepszemu poznaniu się uczestników oraz atutów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Doradztwo dla JST realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

 

Samorządowcy i dyrektorzy szkół/placówek reprezentujący 20 JST uczestniczą w spotkaniu inicjującym działania szkoleniowo-doradcze w ramach Doradztwa dla JST
Samorządowcy i dyrektorzy szkół/placówek reprezentujący 20 JST uczestniczą w spotkaniu inicjującym działania szkoleniowo-doradcze w ramach Doradztwa dla JST
Warsztaty - praca w zespołach reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego
Warsztaty - praca w zespołach reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego
Warsztaty - praca w zespołach reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego
Warsztaty - praca w zespołach reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego
Warsztaty - praca w zespołach reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego
Warsztaty - praca w zespołach reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego
Zajęcia warsztatowe- prezentacja atutów reprezentowanej jednostki samorządu terytorialnego
Zajęcia warsztatowe – samorządowcy i dyrektorzy szkół/placówek z gmin miejskich i powiatów

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2022