Organizacja i finansowanie kształcenia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem standardów zatrudnienia specjalistów. Szkolenie dla kadry JST

© DenysKuvaiev / Bank zdjęć Photogenica
© DenysKuvaiev / Bank zdjęć Photogenica
© DenysKuvaiev / Bank zdjęć Photogenica© DenysKuvaiev / Bank zdjęć Photogenica

Zapraszamy samorządowców na szkolenie, podczas którego omówione zostaną i poddane analizie ostatnie zmiany prawne, dotyczące organizacji i finansowania wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Wprowadzone 1 września 2022 roku standardy zatrudnienia specjalistów to wyzwanie nie tylko organizacyjne, ale także kadrowe. Szkolenie odbędzie się w dniach 5 – 6 października 2022 roku w Hotelu Holiday Park w Warszawie.

W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną m.in. zakresy zadań realizowanych przez specjalistów, w odniesieniu do zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przykłady dobrych praktyk w temacie organizacji i finansowania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Analiza protokołów pokontrolnych umożliwi natomiast określenie poprawności dokumentacji dotyczącej wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów cudzoziemców.

Adresatami szkolenia są pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych oraz nadzór nad podległymi szkołami i placówkami.

Szkolenie będzie realizowane w formie warsztatowej, umożliwiającej uczestniczącym wymianę doświadczeń w omawianym obszarze, prezentację własnych opinii i uwag oraz dyskusję nad nimi.

Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonego praktyka – samorządowca.

Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych.

Termin szkolenia:

  • 5 – 6 października 2021 r. – Hotel Holiday Park, Warszawa, ul. Heroldów 1B

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. lokalizacji. W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Pan Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42

Rekrutacja na szkolenie

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2022