Nowe zmiany w przepisach prawa w zakresie resocjalizacji nieletnich – Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Od 1 września 2022 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022r., poz. 1700). Zastąpiła ona dotychczasową Ustawę z dnia 26 października o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 r., nr 35, poz. 228). W związku z powyższym, przedstawiamy najważniejsze zmiany w zakresie kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych:

  1. W celu zapewnienia właściwego wykonania środka wychowawczego w postaci umieszczenia nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, Minister Sprawiedliwości powołuje komisję do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego (art. 178).
  2. Do zadań komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego należy (art. 178, ust. 3, pkt 1-4):
  • wydawanie skierowania do odpowiedniego młodzieżowego ośrodka wychowawczego;
  • analiza dostępnej dokumentacji, w zakresie koniecznym do wydania skierowania;
  • analiza informacji o liczbie dostępnych miejsc w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
  • analiza realizacji zadań młodzieżowego ośrodka wychowawczego na podstawie wyników kontroli prowadzonych w trybie nadzoru pedagogicznego oraz informacji o wydarzeniach nadzwyczajnych, które wystąpiły w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
  1. Komisja do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego może podjąć decyzję o wstrzymaniu wskazań miejsc dla nieletnich do ośrodka, w którym stwierdzono uchybienia, do czasu ich usunięcia (art. 182, ust. 3).
  2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, tryb powoływania i odwoływania członków komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, jej skład, sposób działania i sposób obsługi administracyjno-biurowej, mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania orzeczeń oraz konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji zadań komisji (art. 185).
  3. Do dnia powołania komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego do kierowania, przyjmowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 412). Do tego czasu charakter współpracy z ORE nie ulega zmianie. O powołaniu komisji, zostaną Państwo poinformowani w odrębnej wiadomości.

Więcej informacji − w Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700)

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa