Spotkania informacyjne dla przedstawicieli PPP, KO, JST dot. konkursu grantowego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

W dniach 17, 18 i 24 maja br. odbyły się spotkania dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, będących organem prowadzącym dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dla przedstawicieli organów prowadzących niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W trakcie spotkań prezentowane były założenia merytoryczne i organizacyjne związane z konkursem grantów. Pytania zadane w trakcie spotkań i odpowiedzi na nie znajdują się w zakładce PYTANIA i ODPOWIEDZI.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz aplikowania do udziału w konkursie.

Konkurs grantowy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Szkolenia i Doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentacja ze spotkania_do pobrania

Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2022