Sytuacja nieletnich matek w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Wyniki badania ankietowego

Raport przedstawia wyniki badania ankietowego Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji przeprowadzonego wśród dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) z całej Polski. Jego celem było zebranie danych na temat sytuacji nieletnich matek przebywających w ośrodkach.

Badanie pozwoliło oszacować, w jakim stopniu MOW są przygotowane do przyjmowania nieletnich matek z dziećmi. Przytoczone w raporcie wypowiedzi dyrektorów MOW pozwalają zobrazować skalę zjawiska i poznać związane z nim wyzwania. W treści raportu zawarto również opinie ankietowanych dotyczące możliwych rozwiązań tego typu sytuacji.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2022