Konferencja inaugurująca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Toruniu „Od modelu do realizacji SCWEW”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

W dniu 24 marca 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu odbyła się konferencja inaugurująca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Toruniu „Od modelu do realizacji SCWEW”. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Zastępca Prezydenta Torunia Adrian Mól, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia Anna Łukaszewska, Dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Toruniu Krzysztof Bylicki oraz wizytator Anna Kiestrzyn i Joanna Rek, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON Aleksandra Gierej, kierownik projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” w Ośrodku Rozwoju Edukacji Iza Lesińska, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Toruniu Jerzy Wiśniewski, Prezes Oddziału ZNP w Toruniu Marta Humienna, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu Agnieszka Wyrwas, Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu Witold Anusiak, Prezes Zarządu Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu Aleksandra Ruszczak, Doradca metodyczny kształcenia specjalnego Maciej Pasternak, kierownik ŚDP Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Barbara Jacek, kierownik WTZ w Polskim Związku Niewidomych Alicja Danowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Toruniu Rafał Walter, dyrektorzy i koordynatorzy placówek objętych wsparciem, nauczyciele, uczniowie, rodzice, przedstawiciele zaprzyjaźnionych SCWEW-ów.

Po uroczystym otwarciu przez Maję Niewiadomską i Marka Fuersta głos zabrali Zastępca Prezydenta Torunia Adrian Mól oraz Dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Toruniu Krzysztof Bylicki, który odczytał list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. W liście Pan Minister podkreślił, jak ważne jest wsparcie wszystkich nauczycieli uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami w szkołach ogólnodostępnych przez specjalistów SCWEW. Przekazał także wszystkim uczestnikom konferencji życzenia owocnych obrad.

Lider toruńskiego SCWEW Maja Niewiadomska opowiedziała o drodze ubiegania się o grant i doświadczeniach podczas dotychczasowej pracy, omówiła pracę SCWEW, podejmowane działania.

Kierownik projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” Iza Lesińska w imieniu p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasza Madeja oraz kierownik projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” podziękowała za pracę i zaangażowanie kadrze SCWEW i Gminie Miasta Toruń. W swoim wystąpieniu „Model SCWEW a praktyczne przygotowanie kadr” opowiedziała o celach, działaniach, strukturze, udzielanym wsparciu, sieci współpracy i samokształcenia. Podkreśliła, że placówki specjalne są fundamentem działalności SCWEW-u.

Dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM w swojej prelekcji „Budowanie lokalnej sieci wsparcia na rzecz edukacji (włączającej) dla wszystkich w kontekście wzmacniania potencjału placówek oświatowych” poruszyła kwestię obaw środowiska nauczycieli przed zmianami, przywołała wyniki międzynarodowych badań, z których wynika, że Polska posiada jeden z najwyższych współczynników nietolerancji sytuacji nowych. Wskazała, że SCWEW-y ukierunkowały swoje działania według modelu animacji i wsparcia. Profesor Beata Jachimczak odniosła się do zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół specjalnych i podkreśliła rolę superwizji dla nauczycieli, które są jednym z zadań SCWEW-ów.

Prof. dr hab. Jacek J. Błeszczyński z UKSW w swoim wystąpieniu „Edukacja włączająca – jak oceniają szkołę osoby z autyzmem” odwołał się do badań opisanych w publikacjach własnego autorstwa: „Co osoby z autyzmem mówią nam o sobie. Raport z badań” oraz „Co osoby z autyzmem mówią nam o edukacji. Raport z badań” (pozycja w przygotowaniu). Profesor podkreślił jak ważne jest, aby to właśnie osoby ze zróżnicowanymi potrzebami wskazały jak ułatwić proces włączania i co warto modyfikować. Wskazał ich najważniejsze potrzeby skierowane do nauczycieli: uważność, empatia, cierpliwość, poczucie bezpieczeństwa.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON Aleksandra Gierej w wystąpieniu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością, Ośrodek Wsparcia i Testów” omówiła powstawanie i funkcjonowanie oraz trzy moduły działań Centrów.

Kierownik projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” Agnieszka Pietryka w prezentacji „Od modelu do realizacji, czyli SCWEW-y w działaniu!” przedstawiła zadania zespołów projektowych odpowiadających za działania SCWEW, wyznaczniki Modelu SCWEW, obszary działania SCWEW-ów wyłonionych w konkursie grantowym, zadaniach oraz zaprezentowała pierwsze informacje z pilotażu i wnioski z dotychczasowej pracy.

Filip Szafarz, ekspert ds. technologii wspomagającej, omówił funkcjonowanie wypożyczalni SCWEW. W tej części uczniowie Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu zaprezentowali, jak zakupiony do wypożyczalni sprzęt specjalistyczny i materiały edukacyjne pomagają im w komunikacji, edukacji, codziennym funkcjonowaniu.

Przedstawiciele Ośrodka Szkoleniowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu opowiedzieli słuchaczom o roli kształcenia kadr w procesie edukacji włączającej. Maciej Pasternak przedstawił prezentację „Edukacja włączająca – Bilans otwarcia 2020”, w której omówił wyniki badań dr hab. Doroty Podgórskiej-Jachnik prof. UŁ, wskazujące m.in. na potrzeby szkół w zakresie realizacji edukacji włączającej oraz przedstawił rekomendacje i wyzwania dla edukacji włączającej, a wicedyrektor Centrum Witold Anusiak wraz z Jolantą Paprocką omówili udział w projekcie „Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim”, mający na celu wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej.

Edyta Michalska z Przedszkola Miejskiego nr 9 im. Doroty Gellner w Toruniu w swoim wystąpieniu opowiedziała o realizacji zadań SCWEW w tej placówce, prezentując jak nauczyciele wykorzystują swoje kwalifikacje i dostępny sprzęt w codziennej pracy na rzecz dzieci.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Główne przesłanie konferencji jakim było upowszechnianie idei edukacji włączającej w teorii i praktyce zostało zrealizowane. Największą wartością spotkania była możliwość wymiany doświadczeń, opinii oraz pokazania zakresu działań prowadzonych w Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim na rzecz edukacji włączającej.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2022