Jakość zdalnej edukacji. Perspektywa przetrwania czy zmiany modelu nauczania? Rekomendacje dla organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

© halfpoint / Bank zdjęć Photogenica
© halfpoint / Bank zdjęć Photogenica

Zachęcamy samorządowców – do zapoznania się z publikacją Jakość zdalnej edukacji. Perspektywa przetrwania czy zmiany modelu nauczania? Rekomendacje dla organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, opisującą lokalne wyzwania, przed jakimi stanęły organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe w okresie pandemii. Publikacja ma charakter badawczy a badane obszary przedstawione zostały z trzech perspektyw: nauczycieli, uczniów i rodziców. Opisane doświadczenia oraz wnioski z przeprowadzonych badań stanowią doskonały przykład do wykorzystania lub wdrożenia przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Celami przygotowanej publikacji było;

 • dokonanie oceny poziomu przygotowania lokalnego systemu oświaty do realizacji zadań w zakresie edukacji włączającej,
 • zdefiniowanie wyzwań stojących przed organami prowadzącymi oraz szkołami i placówkami oświatowymi,
 • przedstawienie sposobów mierzenia jakości zdalnej edukacji.

Respondenci przeprowadzonych badań są mieszkańcami gminy wiejskiej położonej w pobliżu wielkiej aglomeracji miejskiej, podlegającej w stopniu umiarkowanym procesom suburbanizacyjnym. Na terenie gminy funkcjonuje pięć szkół podstawowych – jedna duża (ponad 800 uczniów), trzy średniej wielkości i jedna tzw. jednociągowa, licząca ok. 250 uczniów. Sieć szkół jest optymalna a procesy demograficzne przebiegają w sposób dość stabilny.

W badaniu wykorzystano ankietę jako narzędzie badawcze, jest to ankieta zawierająca pytania badawcze, odwołujące się do następujących obszarów:

 • narzędzi informatycznych wykorzystywanych do pracy zdalnej,
 • zmian organizacyjnych wprowadzonych na poziomie organizacji pracy placówek oświatowych w związku z pandemią,
 • form zarządzania placówkami oświatowymi,
 • metodyki i dydaktyki pracy nauczycieli,
 • współpracy z rodzicami i zmian roli rodziców w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Ciekawą propozycją zawartą w przedstawionej publikacji jest także omówienie sposobów mierzenia jakości zdalnej edukacji z perspektywy roku wprowadzanych zmian i dostosowań do systemu.

Wyniki ankiet oraz ich interpretacja i wysunięte wnioski konfrontowane są z innymi badaniami tak, aby nadać im pewien kontekst. Pracę kończą rekomendacje wynikające z zebranego materiału i omówienie możliwości ich realizacji.

Zachęcamy do lektury.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Zachęcamy samorządowców – do zapoznania się z publikacją Jakość zdalnej edukacji. Perspektywa przetrwania czy zmiany modelu nauczania? Rekomendacje dla organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, opisującą lokalne wyzwania, przed jakimi stanęły organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe w okresie pandemii. Publikacja ma charakter badawczy a badane obszary przedstawione zostały z trzech perspektyw: nauczycieli, uczniów i rodziców. Opisane doświadczenia oraz wnioski z przeprowadzonych badań stanowią doskonały przykład do wykorzystania lub wdrożenia przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Celami przygotowanej publikacji było;

 • dokonanie oceny poziomu przygotowania lokalnego systemu oświaty do realizacji zadań w zakresie edukacji włączającej,
 • zdefiniowanie wyzwań stojących przed organami prowadzącymi oraz szkołami i placówkami oświatowymi,
 • przedstawienie sposobów mierzenia jakości zdalnej edukacji.

Respondenci przeprowadzonych badań są mieszkańcami gminy wiejskiej położonej w pobliżu wielkiej aglomeracji miejskiej, podlegającej w stopniu umiarkowanym procesom suburbanizacyjnym. Na terenie gminy funkcjonuje pięć szkół podstawowych – jedna duża (ponad 800 uczniów), trzy średniej wielkości i jedna tzw. jednociągowa, licząca ok. 250 uczniów. Sieć szkół jest optymalna a procesy demograficzne przebiegają w sposób dość stabilny.

W badaniu wykorzystano ankietę jako narzędzie badawcze, jest to ankieta zawierająca pytania badawcze, odwołujące się do następujących obszarów:

 • narzędzi informatycznych wykorzystywanych do pracy zdalnej,
 • zmian organizacyjnych wprowadzonych na poziomie organizacji pracy placówek oświatowych w związku z pandemią,
 • form zarządzania placówkami oświatowymi,
 • metodyki i dydaktyki pracy nauczycieli,
 • współpracy z rodzicami i zmian roli rodziców w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Ciekawą propozycją zawartą w przedstawionej publikacji jest także omówienie sposobów mierzenia jakości zdalnej edukacji z perspektywy roku wprowadzanych zmian i dostosowań do systemu.

Wyniki ankiet oraz ich interpretacja i wysunięte wnioski konfrontowane są z innymi badaniami tak, aby nadać im pewien kontekst. Pracę kończą rekomendacje wynikające z zebranego materiału i omówienie możliwości ich realizacji.

Zachęcamy do lektury.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego